>Pedagogika> Všechny knihy
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x

Pedagogika

Zobrazení:Do řádku | Vedle sebe
Cena: 12,86

Pedagogika

Čábalová Dagmar


Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí.

14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2993-0 | Katalog. č. knihy: 2772
ks  
Detail knihy: Pedagogika Více o autorovi: Čábalová Dagmar
Cena: 17,16

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

Vališová Alena, Kasíková Hana


Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu. Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech.

17×24 cm | 456 stran | 978-80-247-3357-9 | Katalog. č. knihy: 2789
ks  
Detail knihy: Pedagogika pro učitele Více o autorovi: Vališová Alena, Kasíková Hana
Sleva72% Cena: 2,90

Pět pohledů na nadání

Havigerová Jana Marie


Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

Původní cena 10,31 €, současná cena 2,90

14×21 cm | 144 stran | 978-80-247-3857-4 | Katalog. č. knihy: 27031
ks  
Detail knihy: Pět pohledů na nadání
Cena: 7,90

Práce s hrou

Pro profesionály

Činčera Jan


Hry nás provázejí celým naším životem. Hrajeme je pro radost z okamžiku, z kontaktu s blízkými … a v neposlední řadě je s námi hrají i ti, kteří nás chtějí něco přiučit o světě. Správně a promyšleně podaná hra má velice rozsáhlý potenciál – může se stát základním prostředkem komunikace mezi učitelem a studenty, základním impulsem pro změnu fungování skupiny, osobnostního potenciálu jednotlivce či míry jeho porozumění určitému problému. Publikace, kterou právě držíte v ruce, se zabývá hrou právě v tomto smyslu. Přináší konkrétní příklady, scénáře projektů či sekvence aktivit, jež jsou určeny pro snadnou aplikaci v praxi.

14×21 cm | 116 stran | 978-80-247-1974-0 | Katalog. č. knihy: 2672
ks  
Detail knihy: Práce s hrou
Cena: 7,70

Problémové chování dětí a mládeže

Jak mu předcházet, jak ho eliminovat

Navrátil Stanislav, Mattioli Jan


Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně-vzdělávací práce. První část publikace se zaměřuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, učení a vyučování a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže. Druhá část předkládá alternativy pedagogických činností, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně-vzdělávací praxi. Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.

14×21 cm | 120 stran | 978-80-247-3672-3 | Katalog. č. knihy: 27003
ks  
Detail knihy: Problémové chování dětí a mládeže
Cena: 10,46

Profesní kompetence učitele mateřské školy

Syslová Zora


Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika).

14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-4309-7 | Katalog. č. knihy: 27020
ks  
Detail knihy: Profesní kompetence učitele mateřské školy
Cena: 10,46

Projevy dětské zvídavosti

Získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání

Havigerová Jana Marie, Burešová Iva, Smetanová Veronika, Haviger Jiří


Podporujte děti v umění se ptát! Cílem knihy je připoutat pozornost k fenoménu pohotovosti klást otázky, upozornit na jeho propojení s řadou významných psychosociálních souvislostí (myšlení, pozornost, paměť, prožívání, sociální vztahy) a povzbudit rodiče i učitele k rozvíjení této nenápadné, ale prospěšné dovednosti.

14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-5200-6 | Katalog. č. knihy: 27042
ks  
Detail knihy: Projevy dětské zvídavosti
Cena: 10,71

Psychodidaktika

Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Škoda Jiří, Doulík Pavel


Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální charakteristiky učícího se jedince a didaktickou rekonstrukcí (didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání). Podstatná část knihy je věnována metodám efektivního učení a vyučování a jejich praktickému využití. Publikace je určena především studentům pedagogických oborů, učitelům a všem zájemcům o efektivní učení.

14×21 cm | 208 stran | 978-80-247-3341-8 | Katalog. č. knihy: 2182
ks  
Detail knihy: Psychodidaktika
Cena: 11,14

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Krejčová Lenka


Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR. Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.

14×21 cm | 232 stran | 978-80-247-3474-3 | Katalog. č. knihy: 2798
ks  
Detail knihy: Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících
Sleva53% Cena: 5,99

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Kosíková Věra


Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? Na to vše a mnohem víc odpovídá tato publikace. Zaměřuje se zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým způsobem reaguje na současné požadavky kurikulární reformy. Hlavní důraz je kladen na psychologické porozumění didaktickým otázkám - na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních předmětů. Knihu jistě ocení odborníci (pedagogové, psychologové) v praxi.

Původní cena 12,86 €, současná cena 5,99

14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2433-1 | Katalog. č. knihy: 2139
ks  
Detail knihy: Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty Více o autorovi: Kosíková Věra
Tituly 1-10 (celkem 10)
 

Novinky


Oranžová je nová černá
Můj rok v ženské věznici

Hepatologie
2. vydání 2014

Hravá škola hádání

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika
v moderní ošetřovatelské praxi

Písmo ve výtvarné tvorbě

Vesmírné kameny

Andragogika
2., aktualizované a rozšířené vydání

V trávníku
Pohádky s krovkami

Pod vodní hladinou
Pohádky s ploutvičkami

V korunách stromů
Pohádky s křídly

Stránky jsou aktualizovány k 24. 10. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist