Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Politologie

Bestsellery z této kategorie

Sociologie sociálních skupin Dějiny sociologie Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích Public relations Subkultury mládeže Sociologie stáří a seniorů Soudobá sociologická teorie Sociologie trochu jinak Církevní dějiny Stylistika pro žurnalisty
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Sleva71% Cena: 2,06

Bible

Baumann Gerlinde

Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi.

Původní cena 7,16 €, současná cena 2,06
14×21 cm | 88 stran | 978-80-247-3912-0 | Katalog. č. knihy: 27503
Cena: 2,06
ks  
Detail knihy: Bible
Cena: 29,36

Česká demokracie po roce 1989

Institucionální základy českého politického systému

Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin

Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost.
17×24 cm | 528 stran | 978-80-247-4283-0 | Katalog. č. knihy: 24036
Cena: 29,36
ks  
Detail knihy: Česká demokracie po roce 1989 Více o autorovi: Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin
Sleva73% Cena: 4,16

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

Šlosarčík Ivo, Kasáková Zuzana a kolektiv

Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem z katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, analyzuje z perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.

Původní cena 15,50 €, současná cena 4,16
14×21 cm | 248 stran | 978-80-247-3567-2 | Katalog. č. knihy: 24013
Cena: 4,16
ks  
Detail knihy: Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Cena: 15,87

Komunální politika

Obce, aktéři a cíle místní politiky

Balík Stanislav

Publikace věnovaná především studentům politologie a příbuzných oborů popisuje model veřejné správy a samosprávy a mapuje vývoj českého komunálního systému od roku 1861. Popisuje funkce a orgány místní samosprávy v České republice. Pozornost věnuje také volebnímu systému od listopadu 1989 do současnosti či výsledkům komunálních voleb v letech 1990-2006. Popisuje změny chování voličů a stranou nezůstávají ani klady a zápory volebních politických programů, volební účast, preferenční hlasování, typologie a složení koalic. Jak píše sám autor: "...hlavním cílem je v českém prostředí poprvé souhrnně v jednom celku představit a analyzovat všechny tři dimenze komunální politiky - institucionální, vztahovou i obsahovou."
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-2908-4 | Katalog. č. knihy: 2767
Cena: 15,87
ks  
Detail knihy: Komunální politika Více o autorovi: Balík Stanislav
Sleva59% Cena: 5,99

Krajní pravice a krajní levice v ČR

Bastl Martin, Mareš Miroslav, Smolík Josef, Vejvodová Petra

Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy působní krajní levice a krajní pravice v České republice v prvním desetiletí 21. století. Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v těchto částech politického spektra objevily. Publikaci jistě ocení studenti humanitních oborů, pracovníci státních orgánů (ministerstva, krajské a obecní úřady, především komise prevence kriminality), bezpečnostních složek (Policie ČR, Vojenská policie, městské a obecní policie, zpravodajské služby), ale i pedagogové.

Původní cena 14,58 €, současná cena 5,99
17×24 cm | 288 stran | 978-80-247-3797-3 | Katalog. č. knihy: 24028
Cena: 5,99
ks  
Detail knihy: Krajní pravice a krajní levice v ČR
Sleva60% Cena: 5,99

Lobbing v moderních demokraciích

Müller Karel B., Laboutková Šárka, Vymětal Petr

Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru.

Původní cena 14,99 €, současná cena 5,99
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3165-0 | Katalog. č. knihy: 24006
Cena: 5,99
ks  
Detail knihy: Lobbing v moderních demokraciích
Cena: 15,92

Politická komunikace

Od res publica po public relations

Křeček Jan

Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen – a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dál… Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou – nebo alespoň podnětem k zamyšlení – pro profesionály z oblasti politiky a médií.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-3536-8 | Katalog. č. knihy: 2918
Cena: 15,92
ks  
Detail knihy: Politická komunikace Více o autorovi: Křeček Jan
Sleva65% Cena: 5,99

Politické strany

Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě

Hloušek Vít, Kopeček Lubomír

Už více jak dvě desetiletí uplynula od pádu železné opony a proměny komunistických diktatur v demokracie. Dnes státy západní a střední Evropy sdílejí společný politický prostor Evropské unie. Vytváří to fascinující příležitost pro analýzu podobností a rozdílů mezi nimi. Tato kniha se zaměřuje na problematiku politických stran, které jsou pro fungování demokracie mimořádně důležité. Společně nastiňuje západoevropské strany a jejich středoevropské protějšky, což zahrnuje detailní analýzu stranických aktérů v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Jednotlivé kapitoly komplexně mapují sociální demokraty, zelené, krajní levici, konzervativce, liberály nebo krajní pravici. Čtenář tak může sledovat původ, ideologii, proměny a mezinárodní vazby jednotlivých stran v evropské perspektivě. Svým obsahem text odpovídá na velkou výzvu v oblasti výzkumu politických stran a stranických systémů po nalezení nových srovnávacích rámců, před kterou stojí současná politická věda. O významu knihy svědčí i skutečnost, že původně vyšla v prestižním britském nakladatelství Ashgate.

Původní cena 17,16 €, současná cena 5,99
17×24 cm | 320 stran | 978-80-247-3192-6 | Katalog. č. knihy: 24009
Cena: 5,99
ks  
Detail knihy: Politické strany Více o autorovi: Hloušek Vít, Kopeček Lubomír
Sleva50% Cena: 5,99

Politika a média v konzumní společnosti

Růžička Vlastimil

Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s normativně-ontologickými principy, jež jsou pojímány jako součást praktické filozofie. Autor, který se hlásí k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost, percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií. Závěr knihy posiluje Voegelinovu teorii o nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry. Knihu, která propojuje soudobé poznatky z mediální a vědecké sféry, jistě ocení nejen studenti sociálních věd, ale svým netradičním přístupem určitě zaujme i odborníky společenskovědních oborů.

Původní cena 11,99 €, současná cena 5,99
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3667-9 | Katalog. č. knihy: 24020
Cena: 5,99
ks  
Detail knihy: Politika a média v konzumní společnosti Více o autorovi: Růžička Vlastimil
Sleva60% Cena: 6,26

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Charvát Jakub

Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy. Ústředním tématem a hlavním cílem této publikace je detailní diachronní srovnávací analýza politiky volebních reforem v Československu a v České republice po roce 1989 a jejích proměn v průběhu času. Autor primárně sleduje reformní procesy vztahující se k volebním pravidlům pro Federální shromáždění a Českou národní radu v době existence ČSFR, respektive k nastavení základních parametrů volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od roku 1993.

Původní cena 15,50 €, současná cena 6,26
17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-4700-2 | Katalog. č. knihy: 24038
Cena: 6,26
ks  
Detail knihy: Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 Více o autorovi: Charvát Jakub
Cena: 16,76

Privatizace bezpečnosti

České a zahraniční zkušenosti

Bureš Oldřich a kolektiv

Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti s privatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin privatizace bezpečnosti, představují doposud opomíjené aspekty privatizace bezpečnosti, včetně problematiky dobrovolnictví jednotlivých občanů a jejich spolků při zajišťování bezpečnosti, či využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností ze strany nevládních organizací v (post)konfliktních oblastech. Věnují se působení soukromých bezpečnostních služeb v ČR.
14×21 cm | 320 stran | 978-80-247-4601-2 | Katalog. č. knihy: 24040
Cena: 16,76
ks  
Detail knihy: Privatizace bezpečnosti Více o autorovi: Bureš Oldřich a kolektiv
Sleva60% Cena: 5,99

Proměny politické mapy po roce 1945

Riegl Martin

"Politické mapy lžou," poznamenal v roce 1994 poněkud provokativně Robert Kaplan, americký diplomat analyzující vnitropolitickou situaci napříč kontinenty. Precizně tak vystihl fakt, že obraz světa rozděleného mezi suverénní státy, který nám sugerují politické mapy, je lživý. Realita politického prostoru ve světě je totiž zcela odlišná, než lze vyčíst z konvenčních politických map, a zůstává před námi často skryta. Přinášíme vám proto unikátní a komplexní přehled o vývoji mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud nezpracovaný souhrn států s omezenou suverenitou. Kniha osvětluje faktory omezující suverenitu každého státu a období jejich existence a odhaluje podstatu států chtěných a nechtěných, jejichž existence výrazně ovlivňuje vnitrostátní, regionální i globální bezpečnost a je původem častých ozbrojených konfliktů i mezinárodně-politického napětí. Po přečtení této publikace pochopíte skutečnou podobu politické mapy světa, procesy a pohnutky, které ji dlouhodobě utvářejí v souladu s regionálními i globálními mocnostmi.

Původní cena 15,08 €, současná cena 5,99
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4111-6 | Katalog. č. knihy: 24034
Cena: 5,99
ks  
Detail knihy: Proměny politické mapy po roce 1945 Více o autorovi: Riegl Martin
Cena: 12,81

Public relations a politika

Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem

Ftorek Jozef

Ojedinělá publikace uznávaného českého autora seznamuje se základními otázkami i technikami mocenské a politické praxe při řízení celospolečenských záležitostí v prostředí moderní, masové společnosti. Mocenské elity reprezentované zejména představiteli politické a hospodářské moci potřebují pro svou vládu souhlas, pochopení a spolupráci veřejnosti, která politiky zmocňuje k řízení veřejných záležitostí. Veřejnost na ně svou volbou do značné míry přenáší i vlastní osudy, jež jsou s politickým řízením celospolečenských procesů úzce spojeny. Vztah mezi mocenskou elitou a veřejností je v rozvinutých, liberálně demokratických státech velmi sofistikovaně pěstován prostřednictvím nástrojů a technik vztahů s veřejností - public relations. Kdo ovládá tyto mechanismy, je slovy Edwarda L. Bernayse, otce zakladatele současného public relations, skutečným vládcem naší země.
17×24 cm | 192 stran | 978-80-247-3376-0 | Katalog. č. knihy: 3859
Cena: 12,81
ks  
Detail knihy: Public relations a politika Více o autorovi: Ftorek Jozef
Cena: 13,41

Public relations jako ovlivňování mínění

Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat - 3., rozšířené vydání

Ftorek Jozef

Nové, rozšířené vydání ojedinělé publikace je určeno zájemcům o oblast komunikace, manipulace, ovlivňování mínění a vytváření souhlasu - public relations. Kniha je určena zejména studentům komunikace a PR, pracovníkům v PR a marketingu, novinářům, politikům a dalším, kteří potřebují efektivně komunikovat s veřejností nebo zájmovými skupinami. Publikace je co do komplexnosti a šíře zpracování tématu svého druhu unikátní. Třetí vydání je doplněno o nové kapitoly - PR, reklama a marketing, PR a ideologie nebo PR a etika. Představené teorie a argumenty jsou podpořeny příklady ze společenské praxe. Praxi ovlivňování mínění - osnování souhlasu autor vnímá jako kompetenci elity. Proto vedle tradičního obsahu podobných příruček, jako jsou pravidla krizové komunikace nebo hlavní nástroje a techniky sdělení informace, uvádí aktuální trendy public relations včetně jeho role v informační válce. Kniha kriticky glosuje i mnohé tradiční mýty šířené některými podnikateli v oboru PR.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-3926-7 | Katalog. č. knihy: 3293
Cena: 13,41
ks  
Detail knihy: Public relations jako ovlivňování mínění Více o autorovi: Ftorek Jozef
Cena: 11,30

Společenské vědy pro techniky

Ekonomie, právo, politologie

Hrbková Jana a kolektiv

Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře se třemi vědami: ekonomií, právem a politologií. V ekonomii vysvětluje mikro a makroekonomii, hospodářskou politiku a mezinárodní ekonomii. V právu podává přehled římského práva, ústavy, zákoníku práce a nového občanského zákoníku. V politologii objasňuje teorie státu, demokracii a totalitarismus.
17×24 cm | 200 stran | 978-80-247-5588-5 | Katalog. č. knihy: 3942
Cena: 11,30
ks  
Detail knihy: Společenské vědy pro techniky Více o autorovi: Hrbková Jana a kolektiv
12Tituly 1-15 (celkem 20)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist