0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Podvojné účetnictví 2018

Skálová Jana a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 10046
E-kniha
PDF
8,46 7,19 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 27172 n: 27109708r: 10046
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky zaužívaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Za důležitou kapitolu je také možno označit účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2018

Úvod 
1. Regulace účetnictví 
1.1 Právní úprava v ČR 
1.1.1 Zákon o účetnictví 
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví 
1.1.3 České účetní standardy 
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady 
1.2 Obecně uznávané účetní zásady 
1.2.1 Zásada účetní jednotky 
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech 
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací 
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace 
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími 
1.2.7 Zásada opatrnosti 
2. Základní pojmy účetnictví 
2.1 Vznik účetnictví 
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady 
2.3.1 Druhové členění nákladů 
2.3.2 Účelové členění nákladů 
2.3.3 Daňové kritérium 
2.4 Výnosy 
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty 
2.5 Dokladovost 
2.6 Účet a soustava účtů 
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu 
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
2.6.3 Znázornění účtu 
2.6.4 Nákladové a výnosové účty 
2.6.5 Syntetické a analytické účty 
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů 
2.8 Účetní knihy 
2.8.1 Deník 
2.8.2 Hlavní kniha 
2.8.3 Knihy analytických účtů 
2.8.4 Storno 
2.8.5 Forma účetních knih 
2.9 Úschova účetních písemností 
2.10 Kontrolní prvky účetnictví 
2.10.1 Předvaha 
2.10.2 Inventarizace 
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
3.1 Obsah účtové třídy 
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku 
3.3 Pořízení majetku 
3.4 Odpisování hmotného majetku 
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
3.5.1 Odpisové skupiny 
3.5.2 Rovnoměrné odpisování 
3.5.3 Zrychlené odpisování 
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny,
než je hranice dle zákona o daních z příjmů   
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč 
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč 
3.7 Odpisy nehmotného majetku 
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 
3.9 Technické zhodnocení majetku 
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 
3.10 Dlouhodobý finanční majetek 
3.10.1 Rozdělení cenných papírů 
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů
3.10.4 Podíl na zisku 
4. Účtová třída 1 – Zásoby
4.1 Oceňování zásob 
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách 
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 
4.1.3 Technika FIFO 
4.1.4 Technika LIFO 
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 
4.2 Syntetické účty třídy 1 
4.3 Účtování nakupovaných zásob 
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob 
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky 
4.4 Účtování zásob vlastní výroby 
4.4.1 Způsob A 
4.4.2 Způsob B 
4.4.3 Opravné položky k zásobám 
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
5.1 Peníze 
5.2 Účty v bankách 
5.3 Bankovní úvěry 
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci 
5.5 Krátkodobé cenné papíry 
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách 
6.2 Odpis pohledávek do nákladů 
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní 
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč 
6.5 Podrozvahové účty 
6.6 Skupina 32 – Závazky 
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
6.8 Zúčtování daní a dotací 
6.8.1 Přímé daně 
6.8.2 Daň z přidané hodnoty 
6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky 
6.8.4 Dotace 
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva   
6.10 Jiné pohledávky a závazky 
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů 
6.11.2 Náklady příštích období 
6.11.3 Výdaje příštích období 
6.11.4 Výnosy příštích období 
6.11.5 Příjmy příštích období 
6.11.6 Dohadné účty aktivní 
6.11.7 Dohadné účty pasivní 
6.12 Kurzové rozdíly 
6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku 
6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne 
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy 
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti 
7.1.2 Společnost s ručením omezeným 
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 
7.2.1 Rezervní fond 
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
7.4 Zálohy na podíly na zisku
7.5 Rezervy
7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku 
7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží 
7.5.3 Rezerva na daň z příjmů 
7.6 Bankovní úvěry 
7.7 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky 
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka 
7.9 Skupina 49 – individuální podnikatel 
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6 
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 
9.1 Otevírání účetních knih 
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka 
9.3 Následující účetní období 
9.4 Podrozvahové účty 
10. Příprava účetní závěrky
10.1 Účetní uzávěrka 
10.2 Události po rozvahovém dni 
11. Druhy účetních závěrek 
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka 
11.2 Mezitímní účetní závěrka 
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka .
12. Obsah účetní závěrky 
12.1 Složky účetní závěrky 
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
12.3 Příloha účetní závěrky 
12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 
12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek 
12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 
12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky 
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
13.1 Sestavení výroční zprávy 
13.2 Sestavení zprávy o vztazích 
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 
13.4 Schválení účetní závěrky 
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 
14. Přehled o peněžních tocích − cash flow 
14.1 Základní vymezení 
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou  
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
15.1 Právní úprava
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 
16. Přílohy 
16.1 Účtový rozvrh 
16.2 Vzory výkazů 

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.86MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Podvojné účetnictví 2018
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.86 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Podvojné účetnictví 2018

Skálová Jana a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 10046
E-kniha
PDF
8,46 7,19 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 27172 n: 27109708r: 10046
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky zaužívaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Za důležitou kapitolu je také možno označit účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2018

Úvod 
1. Regulace účetnictví 
1.1 Právní úprava v ČR 
1.1.1 Zákon o účetnictví 
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví 
1.1.3 České účetní standardy 
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady 
1.2 Obecně uznávané účetní zásady 
1.2.1 Zásada účetní jednotky 
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech 
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací 
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace 
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími 
1.2.7 Zásada opatrnosti 
2. Základní pojmy účetnictví 
2.1 Vznik účetnictví 
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady 
2.3.1 Druhové členění nákladů 
2.3.2 Účelové členění nákladů 
2.3.3 Daňové kritérium 
2.4 Výnosy 
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty 
2.5 Dokladovost 
2.6 Účet a soustava účtů 
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu 
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
2.6.3 Znázornění účtu 
2.6.4 Nákladové a výnosové účty 
2.6.5 Syntetické a analytické účty 
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů 
2.8 Účetní knihy 
2.8.1 Deník 
2.8.2 Hlavní kniha 
2.8.3 Knihy analytických účtů 
2.8.4 Storno 
2.8.5 Forma účetních knih 
2.9 Úschova účetních písemností 
2.10 Kontrolní prvky účetnictví 
2.10.1 Předvaha 
2.10.2 Inventarizace 
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
3.1 Obsah účtové třídy 
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku 
3.3 Pořízení majetku 
3.4 Odpisování hmotného majetku 
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
3.5.1 Odpisové skupiny 
3.5.2 Rovnoměrné odpisování 
3.5.3 Zrychlené odpisování 
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny,
než je hranice dle zákona o daních z příjmů   
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč 
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč 
3.7 Odpisy nehmotného majetku 
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 
3.9 Technické zhodnocení majetku 
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 
3.10 Dlouhodobý finanční majetek 
3.10.1 Rozdělení cenných papírů 
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů
3.10.4 Podíl na zisku 
4. Účtová třída 1 – Zásoby
4.1 Oceňování zásob 
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách 
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 
4.1.3 Technika FIFO 
4.1.4 Technika LIFO 
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 
4.2 Syntetické účty třídy 1 
4.3 Účtování nakupovaných zásob 
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob 
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky 
4.4 Účtování zásob vlastní výroby 
4.4.1 Způsob A 
4.4.2 Způsob B 
4.4.3 Opravné položky k zásobám 
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
5.1 Peníze 
5.2 Účty v bankách 
5.3 Bankovní úvěry 
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci 
5.5 Krátkodobé cenné papíry 
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách 
6.2 Odpis pohledávek do nákladů 
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní 
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč 
6.5 Podrozvahové účty 
6.6 Skupina 32 – Závazky 
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
6.8 Zúčtování daní a dotací 
6.8.1 Přímé daně 
6.8.2 Daň z přidané hodnoty 
6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky 
6.8.4 Dotace 
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva   
6.10 Jiné pohledávky a závazky 
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů 
6.11.2 Náklady příštích období 
6.11.3 Výdaje příštích období 
6.11.4 Výnosy příštích období 
6.11.5 Příjmy příštích období 
6.11.6 Dohadné účty aktivní 
6.11.7 Dohadné účty pasivní 
6.12 Kurzové rozdíly 
6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku 
6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne 
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy 
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti 
7.1.2 Společnost s ručením omezeným 
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 
7.2.1 Rezervní fond 
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
7.4 Zálohy na podíly na zisku
7.5 Rezervy
7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku 
7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží 
7.5.3 Rezerva na daň z příjmů 
7.6 Bankovní úvěry 
7.7 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky 
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka 
7.9 Skupina 49 – individuální podnikatel 
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6 
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty 
9.1 Otevírání účetních knih 
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka 
9.3 Následující účetní období 
9.4 Podrozvahové účty 
10. Příprava účetní závěrky
10.1 Účetní uzávěrka 
10.2 Události po rozvahovém dni 
11. Druhy účetních závěrek 
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka 
11.2 Mezitímní účetní závěrka 
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka .
12. Obsah účetní závěrky 
12.1 Složky účetní závěrky 
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
12.3 Příloha účetní závěrky 
12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 
12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek 
12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 
12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky 
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
13.1 Sestavení výroční zprávy 
13.2 Sestavení zprávy o vztazích 
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 
13.4 Schválení účetní závěrky 
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 
14. Přehled o peněžních tocích − cash flow 
14.1 Základní vymezení 
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou  
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
15.1 Právní úprava
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 
16. Přílohy 
16.1 Účtový rozvrh 
16.2 Vzory výkazů 

O autorovi

Skálová Jana
Absolvovala VŠE v Praze. Je auditorkou a daňovou poradkyní. Ve skupině TPA působí od jejího vzniku v roce 1993 jako partner a jeden ze zakladatelů. Má dlouhodobé zkušenosti s účetnictvím podnikatelů, se zdaňováním právnických osob, její hlavní specializací jsou však účetní a daňové souvislosti přeměn korporací (fúze a rozdělení). Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zkušební komisař tamtéž. Přednáší účetnictví a daně na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byla v roce 2020 jmenována docentkou. Je autorkou řady odborných knih a publikuje v odborných časopisech.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.