0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Podvojné účetnictví 2021

E-kniha
PDF
8,47 7,2 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40134 n: 27141951r: 12331
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 12331
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  zpětného uplatnění daňové ztráty či  nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních korporacíh.

Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2021

Úvod 
1. Regulace účetnictví 
1.1 Právní úprava v ČR
1.1.1 Zákon o účetnictví 
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví 
1.1.3 České účetní standardy 
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady 
1.2 Obecně uznávané účetní zásady 
1.2.1 Zásada účetní jednotky
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací 
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.2.7 Zásada opatrnosti 
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví 
2.2 Bilanční princip a rozvaha 
2.3 Náklady 
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium 
2.4 Výnosy 
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů 
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu 
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu 
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů 
2.8 Účetní knihy 
2.8.1 Deník 
2.8.2 Hlavní kniha 
2.8.3 Knihy analytických účtů 
2.8.4 Storno 
2.8.5 Forma účetních knih 
2.9 Úschova účetních písemností 
2.10 Kontrolní prvky účetnictví 
2.10.1 Předvaha 
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
3.1 Obsah účtové třídy 
3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
3.3 Pořízení majetku
3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 
3.5 Daňové odpisy hmotného majetku 
3.5.1 Odpisové skupiny 
3.5.2 Rovnoměrné odpisování 
3.5.3 Zrychlené odpisování 
3.5.4 Mimořádné odpisy hmotného majetku 
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, 
než je hranice dle zákona o daních z příjmů   
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 80 000 Kč 
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 80 000 Kč 
3.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 
3.7.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 
3.7.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 
3.7.3 Goodwill 
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 
3.9 Technické zhodnocení majetku 
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 
3.10 Dlouhodobý finanční majetek 
3.10.1 Rozdělení cenných papírů
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů 
3.10.4 Podíl na zisku 
4. Účtová třída 1 – Zásoby 
4.1 Oceňování zásob 
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 
4.1.3 Technika FIFO
4.1.4 Technika LIFO 
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 
4.2 Syntetické účty třídy 1
4.3 Účtování nakupovaných zásob
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky 
4.4 Účtování zásob vlastní činnosti
4.4.1 Způsob A 9
4.4.2 Způsob B 
4.4.3 Opravné položky k zásobám
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
5.1 Peníze 
5.2 Účty v bankách 
5.3 Bankovní úvěry 
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci
5.5 Krátkodobé cenné papíry 
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách 
6.2 Odpis pohledávek do nákladů 
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč
6.5 Podrozvahové účty 
6.6 Skupina 32 – Závazky 
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
6.8 Zúčtování daní a dotací 
6.8.1 Daň z příjmů 
6.8.2 Srážení daně jiným subjektům 
6.8.3 Daň z přidané hodnoty
6.8.4 Ostatní nepřímé daně a poplatky 
6.8.5 Dotace
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva 
6.10 Jiné pohledávky a závazky 
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
6.11.2 Náklady příštích období 
6.11.3 Výdaje příštích období 
6.11.4 Výnosy příštích období 
6.11.5 Příjmy příštích období
6.11.6 Dohadné účty aktivní 
6.11.7 Dohadné účty pasivní 
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
7.1 Základní kapitál a ážio 
7.1.1 Změny základního kapitálu akciové společnosti
7.1.2 Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným 
7.2 Kapitálové fondy 
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
7.4 Fondy ze zisku a nerozdělený zisk 
7.4.1 Rezervní fond 
7.4.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 
7.5 Pravidla pro výplatu vlastního kapitálu 
7.5.1 První bilanční test pro výplatu podílu na zisku 
7.5.2 Druhý bilanční test na celkový vlastní kapitál 
7.5.3 Třetí bilanční test na vykazované výsledky vývoje
7.6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
7.7 Zálohy na podíly na zisku 
7.8 Rezervy 
7.8.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
7.8.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
7.8.3 Rezerva na daň z příjmů 
7.9 Bankovní úvěry 
7.10 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky 
7.11 Odložený daňový závazek a pohledávka
7.11.1 Kdo účtuje o odložené dani?
7.11.2 Proč se účtuje odložená daň? 
7.11.3 Odložená daňová pohledávka 
7.11.4 První účtování odložené daně 
7.12 Skupina 49 – Individuální podnikatel 
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
9. Používání cizí měny v účetnictví 
9.1 Co musí být evidováno v cizí měně v účetnictví 
9.2 Příklady cizoměnových operací 
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
10.1 Otevírání účetních knih
10.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
10.3 Následující účetní období 
10.4 Podrozvahové účty 
11. Příprava účetní závěrky 
11.1 Účetní uzávěrka 
11.2 Události po rozvahovém dni 
12. Druhy účetních závěrek 
12.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka 
12.2 Mezitímní účetní závěrka
12.3 Konsolidovaná účetní závěrka 
13. Obsah účetní závěrky
13.1 Složky účetní závěrky
13.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
13.3 Příloha účetní závěrky 
13.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 
13.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek
13.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 
13.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky
14. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky 
14.1 Sestavení výroční zprávy 
14.2 Sestavení zprávy o vztazích
14.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 
14.4 Schválení účetní závěrky 
14.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
15. Přehled o peněžních tocích − cash flow
15.1 Základní vymezení 
15.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 
15.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou 
16. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
16.1 Právní úprava 
16.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 
17. Přílohy 
17.1 Účtový rozvrh
17.2 Vzory výkazů

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.44MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Podvojné účetnictví 2021
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.44 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Podvojné účetnictví 2021

E-kniha
PDF
8,47 7,2 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40134 n: 27141951r: 12331
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 12331
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  zpětného uplatnění daňové ztráty či  nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních korporacíh.

Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2021

Úvod 
1. Regulace účetnictví 
1.1 Právní úprava v ČR
1.1.1 Zákon o účetnictví 
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví 
1.1.3 České účetní standardy 
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady 
1.2 Obecně uznávané účetní zásady 
1.2.1 Zásada účetní jednotky
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky 
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací 
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.2.7 Zásada opatrnosti 
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví 
2.2 Bilanční princip a rozvaha 
2.3 Náklady 
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium 
2.4 Výnosy 
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů 
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu 
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu 
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů 
2.8 Účetní knihy 
2.8.1 Deník 
2.8.2 Hlavní kniha 
2.8.3 Knihy analytických účtů 
2.8.4 Storno 
2.8.5 Forma účetních knih 
2.9 Úschova účetních písemností 
2.10 Kontrolní prvky účetnictví 
2.10.1 Předvaha 
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
3.1 Obsah účtové třídy 
3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
3.3 Pořízení majetku
3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 
3.5 Daňové odpisy hmotného majetku 
3.5.1 Odpisové skupiny 
3.5.2 Rovnoměrné odpisování 
3.5.3 Zrychlené odpisování 
3.5.4 Mimořádné odpisy hmotného majetku 
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, 
než je hranice dle zákona o daních z příjmů   
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 80 000 Kč 
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 80 000 Kč 
3.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 
3.7.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 
3.7.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 
3.7.3 Goodwill 
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 
3.9 Technické zhodnocení majetku 
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 
3.10 Dlouhodobý finanční majetek 
3.10.1 Rozdělení cenných papírů
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů 
3.10.4 Podíl na zisku 
4. Účtová třída 1 – Zásoby 
4.1 Oceňování zásob 
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 
4.1.3 Technika FIFO
4.1.4 Technika LIFO 
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 
4.2 Syntetické účty třídy 1
4.3 Účtování nakupovaných zásob
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky 
4.4 Účtování zásob vlastní činnosti
4.4.1 Způsob A 9
4.4.2 Způsob B 
4.4.3 Opravné položky k zásobám
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
5.1 Peníze 
5.2 Účty v bankách 
5.3 Bankovní úvěry 
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci
5.5 Krátkodobé cenné papíry 
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách 
6.2 Odpis pohledávek do nákladů 
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč
6.5 Podrozvahové účty 
6.6 Skupina 32 – Závazky 
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
6.8 Zúčtování daní a dotací 
6.8.1 Daň z příjmů 
6.8.2 Srážení daně jiným subjektům 
6.8.3 Daň z přidané hodnoty
6.8.4 Ostatní nepřímé daně a poplatky 
6.8.5 Dotace
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva 
6.10 Jiné pohledávky a závazky 
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
6.11.2 Náklady příštích období 
6.11.3 Výdaje příštích období 
6.11.4 Výnosy příštích období 
6.11.5 Příjmy příštích období
6.11.6 Dohadné účty aktivní 
6.11.7 Dohadné účty pasivní 
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
7.1 Základní kapitál a ážio 
7.1.1 Změny základního kapitálu akciové společnosti
7.1.2 Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným 
7.2 Kapitálové fondy 
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
7.4 Fondy ze zisku a nerozdělený zisk 
7.4.1 Rezervní fond 
7.4.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 
7.5 Pravidla pro výplatu vlastního kapitálu 
7.5.1 První bilanční test pro výplatu podílu na zisku 
7.5.2 Druhý bilanční test na celkový vlastní kapitál 
7.5.3 Třetí bilanční test na vykazované výsledky vývoje
7.6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
7.7 Zálohy na podíly na zisku 
7.8 Rezervy 
7.8.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
7.8.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
7.8.3 Rezerva na daň z příjmů 
7.9 Bankovní úvěry 
7.10 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky 
7.11 Odložený daňový závazek a pohledávka
7.11.1 Kdo účtuje o odložené dani?
7.11.2 Proč se účtuje odložená daň? 
7.11.3 Odložená daňová pohledávka 
7.11.4 První účtování odložené daně 
7.12 Skupina 49 – Individuální podnikatel 
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
9. Používání cizí měny v účetnictví 
9.1 Co musí být evidováno v cizí měně v účetnictví 
9.2 Příklady cizoměnových operací 
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
10.1 Otevírání účetních knih
10.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
10.3 Následující účetní období 
10.4 Podrozvahové účty 
11. Příprava účetní závěrky 
11.1 Účetní uzávěrka 
11.2 Události po rozvahovém dni 
12. Druhy účetních závěrek 
12.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka 
12.2 Mezitímní účetní závěrka
12.3 Konsolidovaná účetní závěrka 
13. Obsah účetní závěrky
13.1 Složky účetní závěrky
13.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 
13.3 Příloha účetní závěrky 
13.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 
13.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek
13.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 
13.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky
14. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky 
14.1 Sestavení výroční zprávy 
14.2 Sestavení zprávy o vztazích
14.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 
14.4 Schválení účetní závěrky 
14.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
15. Přehled o peněžních tocích − cash flow
15.1 Základní vymezení 
15.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 
15.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou 
16. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
16.1 Právní úprava 
16.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 
17. Přílohy 
17.1 Účtový rozvrh
17.2 Vzory výkazů

O autorovi

Skálová Jana
Absolvovala VŠE v Praze. Je auditorkou a daňovou poradkyní. Ve skupině TPA působí od jejího vzniku v roce 1993 jako partner a jeden ze zakladatelů. Má dlouhodobé zkušenosti s účetnictvím podnikatelů, se zdaňováním právnických osob, její hlavní specializací jsou však účetní a daňové souvislosti přeměn korporací (fúze a rozdělení). Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zkušební komisař tamtéž. Přednáší účetnictví a daně na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byla v roce 2020 jmenována docentkou. Je autorkou řady odborných knih a publikuje v odborných časopisech.
Suková Anna
Ing. Anna Suková vystudovala Ekonomické lyceum na Obchodní akademii Dušní. V únoru roku 2020 zakončila magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Při studiu pracovala tři roky jako účetní a asistentka auditora. V prosinci 2020 složila zkoušky na daňového poradce. V současné době působí ve vedení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.