0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Průvodce základními statistickými metodami

Tlačená kniha
Brožovaná
14,15 12,03 -15 %
Posledné kusyi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 24. 06. 2024 18:46
i: 17422 n: 24732435r: 6069
E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17423 n: 24775111r: 6069
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické
programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Průvodce základními statistickými metodami

o autorech 9
Úvodní slovo recenzenta 10
Předmluva/Summary 11
Úvod 12
1 Základní, výběrový a datový soubor 13
1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost
množiny 13
1.2 Vlastnosti relativní četnosti 14
1.3 Podmíněná relativní četnost 15
1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru 16
1.5 Skalární a vektorový znak 16
1.6 Datový soubor 16
1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost 18
2 Bodové a intervalové rozložení četností 21
2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností 21
2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností 24
2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností 28
2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností 33
2.5 Dvourozměrný tečkový diagram 36
3 Číselné charakteristiky znaků 39
3.1 Typy znaků 39
3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků 40
3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků. 41
3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků. 42
3.5 Charakteristiky poměrových znaků 46
3.6 Vážené číselné charakteristiky 47
3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky 48
4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51
4.1 Náhodné jevy 51
4.2 Pravděpodobnost 53


6 Průvodce základními statistickými metodami
5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59
5.1 Nezávislé jevy 59
5.2 Podmíněná pravděpodobnost 60
6 Náhodné veličiny 69
7 Náhodné vektory 81
8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89
8.1 Alternativní rozložení 89
8.2 Binomické rozložení 90
8.3 Geometrické rozložení 92
8.4 Hypergeometrické rozložení 94
8.5 Poissonovo rozložení 95
8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení 96
8.7 Rovnoměrné spojité rozložení 96
8.8 Exponenciální rozložení 97
8.9 Normální rozložení 98
8.10 Dvourozměrné normální rozložení 99
8.11 Pearsonovo rozložení 101
8.12 Studentovo rozložení 101
8.13 Fisherovo-Snedecorovo rozložení 101
9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105
10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121
11 Základní pojmy matematické statistiky 127
11.1 Pojem náhodného výběru 127
11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik 127
11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí 129
11.4 Typy bodových odhadů 129
11.5 Vlastnosti důležitých statistik 130
11.6 Pojem intervalu spolehlivosti 131
11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti 131
11.8 Šířka intervalu spolehlivosti 132
11.9 Význam testování statistických hypotéz. 133
11.10 Statistická hypotéza 133
11.11 Test statistické hypotézy 134
11.12 Nulová a alternativní hypotéza 134
11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru 134
11.14 Chyba 1. a 2. druhu 136
11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu 137
11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti 137
11.17 Testování pomocí p-hodnoty 138
12 Grafická analýza a testy norma lity 141
12.1 Průběhový diagram 141
12.2 Histogram 144
12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) 148
12.4 Motivace pro testování normality 150
12.5 Princip a provedení testů normality 151
13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157
13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu 157
13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl 158
13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení 159
13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení 162
13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů 163
13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 163
13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 166
13.8 Cohenův koeficient věcného účinku 167
14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení 171
14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového
průměru 172
14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení 172
14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení 173
14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů 175
14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů
dvou alternativních rozložení 175
14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181
15.1 Předpoklady a označení 181
15.2 Matematický model 182
15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot 183
15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů 184
15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání 185
15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu 186
16 Neparametrické testy o mediánech 193
16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí 193
16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta 194
16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta. 196
16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická
varianta 198
16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test 199
16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test 201
16.7 Metody mnohonásobného porovnávání 201
17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205
17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení 205
17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení 210
17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení 210


8 Průvodce základními statistickými metodami
18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213
18.1 Kontingenční tabulka 213
18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214
18.3 Měření síly závislosti 214
18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217
18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce 217
18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce 218
18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí
podílu šancí 219
18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 220
18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 220
18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin 221
18.11 Asymptotické varianty testu 221
19 Jednoduchá korelační analýza 225
19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad 225
19.2 Koeficient korelace a jeho odhad 227
19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení 228
19.4 Test hypotézy o nezávislosti 228
19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 229
19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů. 230
20 Úvod do regresní analýzy 233
20.1 Zavedení lineárního modelu 233
20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření 234
20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr 236
20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem 236
20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) 239
20.6 Adekvátnost modelu 241
20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 245
20.8 Predikční interval spolehlivosti 247
20.9 Analýza reziduí 249
20.1 O Index determinace 253
21 Časové řady 259
21.1 Pojem časové řady 259
21.2 Popisné charakteristiky časové řady 261
21.3 Dynamické charakteristiky časové řady 262
21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů 264
Literatura 269
Rejstřík 270

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 09. 2010
Katalógové číslo: 3548
ISBN: 978-80-247-3243-5
Formát/strán: 167×240, 272 strán
Edícia: Expert
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 7.79MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Průvodce základními statistickými metodami
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 09. 2010
Katalógové číslo: 3548
ISBN: 978-80-247-3243-5
Formát/strán: 167×240, 272 strán
Edícia: Expert
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 7.79 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Průvodce základními statistickými metodami

Tlačená kniha
Brožovaná
14,15 12,03 -15 %
Posledné kusyi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 24. 06. 2024 18:46
i: 17422 n: 24732435r: 6069
E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17423 n: 24775111r: 6069
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické
programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Průvodce základními statistickými metodami

o autorech 9
Úvodní slovo recenzenta 10
Předmluva/Summary 11
Úvod 12
1 Základní, výběrový a datový soubor 13
1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost
množiny 13
1.2 Vlastnosti relativní četnosti 14
1.3 Podmíněná relativní četnost 15
1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru 16
1.5 Skalární a vektorový znak 16
1.6 Datový soubor 16
1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost 18
2 Bodové a intervalové rozložení četností 21
2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností 21
2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností 24
2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností 28
2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností 33
2.5 Dvourozměrný tečkový diagram 36
3 Číselné charakteristiky znaků 39
3.1 Typy znaků 39
3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků 40
3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků. 41
3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků. 42
3.5 Charakteristiky poměrových znaků 46
3.6 Vážené číselné charakteristiky 47
3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky 48
4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51
4.1 Náhodné jevy 51
4.2 Pravděpodobnost 53


6 Průvodce základními statistickými metodami
5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59
5.1 Nezávislé jevy 59
5.2 Podmíněná pravděpodobnost 60
6 Náhodné veličiny 69
7 Náhodné vektory 81
8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89
8.1 Alternativní rozložení 89
8.2 Binomické rozložení 90
8.3 Geometrické rozložení 92
8.4 Hypergeometrické rozložení 94
8.5 Poissonovo rozložení 95
8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení 96
8.7 Rovnoměrné spojité rozložení 96
8.8 Exponenciální rozložení 97
8.9 Normální rozložení 98
8.10 Dvourozměrné normální rozložení 99
8.11 Pearsonovo rozložení 101
8.12 Studentovo rozložení 101
8.13 Fisherovo-Snedecorovo rozložení 101
9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105
10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121
11 Základní pojmy matematické statistiky 127
11.1 Pojem náhodného výběru 127
11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik 127
11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí 129
11.4 Typy bodových odhadů 129
11.5 Vlastnosti důležitých statistik 130
11.6 Pojem intervalu spolehlivosti 131
11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti 131
11.8 Šířka intervalu spolehlivosti 132
11.9 Význam testování statistických hypotéz. 133
11.10 Statistická hypotéza 133
11.11 Test statistické hypotézy 134
11.12 Nulová a alternativní hypotéza 134
11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru 134
11.14 Chyba 1. a 2. druhu 136
11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu 137
11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti 137
11.17 Testování pomocí p-hodnoty 138
12 Grafická analýza a testy norma lity 141
12.1 Průběhový diagram 141
12.2 Histogram 144
12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) 148
12.4 Motivace pro testování normality 150
12.5 Princip a provedení testů normality 151
13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157
13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu 157
13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl 158
13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení 159
13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení 162
13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů 163
13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 163
13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 166
13.8 Cohenův koeficient věcného účinku 167
14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení 171
14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového
průměru 172
14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení 172
14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení 173
14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů 175
14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů
dvou alternativních rozložení 175
14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181
15.1 Předpoklady a označení 181
15.2 Matematický model 182
15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot 183
15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů 184
15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání 185
15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu 186
16 Neparametrické testy o mediánech 193
16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí 193
16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta 194
16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta. 196
16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická
varianta 198
16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test 199
16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test 201
16.7 Metody mnohonásobného porovnávání 201
17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205
17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení 205
17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení 210
17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení 210


8 Průvodce základními statistickými metodami
18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213
18.1 Kontingenční tabulka 213
18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214
18.3 Měření síly závislosti 214
18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217
18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce 217
18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce 218
18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí
podílu šancí 219
18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 220
18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 220
18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin 221
18.11 Asymptotické varianty testu 221
19 Jednoduchá korelační analýza 225
19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad 225
19.2 Koeficient korelace a jeho odhad 227
19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení 228
19.4 Test hypotézy o nezávislosti 228
19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 229
19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů. 230
20 Úvod do regresní analýzy 233
20.1 Zavedení lineárního modelu 233
20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření 234
20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr 236
20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem 236
20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) 239
20.6 Adekvátnost modelu 241
20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 245
20.8 Predikční interval spolehlivosti 247
20.9 Analýza reziduí 249
20.1 O Index determinace 253
21 Časové řady 259
21.1 Pojem časové řady 259
21.2 Popisné charakteristiky časové řady 261
21.3 Dynamické charakteristiky časové řady 262
21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů 264
Literatura 269
Rejstřík 270

O autorovi

Budíková Marie
Působí jako lektorka Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s výukou předmětů zaměřených na pravděpodobnost a statistiku, a to nejen pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale též Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty informatiky a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Od 90. let využívá při výuce statistické programové systémy SPSS a STATISTICA. Specializuje se na využití statistických metod v praxi, především v klimatologii, hydrologii, medicíně a psychologii. V současnosti úzce spolupracuje s brněnskými klimatology, kteří zkoumají polární klima na stanici J. G. Mendela v Antarktidě. Je autorkou či spoluaturkou více než 70 vědeckých a odborných článků, publikací a učebních textů. Řadu let působí ve výboru České statistické společnosti.
Králová Maria
V roce 1996 absolvovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor matematika-biologie. Postgraduální studium ukončila v roce 2003 disertační prací Markovské modely pozornosti. Ve své výzkumné činnosti s e zaměřuje zejména na stochastické modelování v psychologii, je spoluřešitelkou Výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: 122/98:261100009. V pedagogické praxi se věnuje především základním kurzům pravděpodobnos ti a matematické statistiky, působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České statistické společnosti.
Maroš Bohumil
Jako vysokoškolský učitel působí více než 45 let na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Vyučuje zde základní i pokročilé metody statistického přístupu k řešení problémů. Více než 30 let se zabývá problematikou statistického zpracování dat a matematického modelování procesů. Úspěšně propaguje metody Design of Experiments nejen na škole, ale i v praxi pro výrobní podniky či organizace poskytující služby. Je externím spolupracovníkem společností SC&C Partner, která se specializuje na zlepšování jakosti výroby či služeb pomocí metody Six Sigma.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 13,78 -15 %
E-kniha 11,71 -15 %
Tlačená 26,86 -15 %
E-kniha 12,91 -15 %
Tlačená 15,32 -15 %
E-kniha 12,91 -15 %
Tlačená 9,60 -15 %
E-kniha 8,10 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.