0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Úvod do studia práva

2. vydání - aktualizované dle nového občanského zákoníku

-25 %
Zľava skončí o
Tlačená kniha
Brožovaná
11,3 8,47 -25 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 10. 08. 2022 22:13
i: 21919 n: 24752808r: 8352
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,53 7,15 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21920 n: 24793528r: 8352
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Nové vydání oblíbené publikace je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník, platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva, konkrétně občanské soudní řízení. Novinky se promítly také například do definování veřejného a soukromého práva a do problematiky subjektů právních vztahů, závazkových právních vztahů a věcněprávních právních vztahů. Knížka jako celek srozumitelně seznamuje se základními pojmy a vývojem práva, zabývá se prameny práva, právními normami, systémem práva, právními vztahy a výkladem a uskutečňováním práva. Podrobněji se věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a také ústavnímu pořádku občanů ČR. Publikace je určena zejména studentům základních kurzů práva na neprávnických veřejných a soukromých vysokých školách a vhodná je také pro zájemce z praxe.

Z obsahu knihy Úvod do studia práva

O autorovi 10
Slovo úvodem 11
Úvodní slovo recenzentů 12
1. Právo – pojem, význam a stát 13
1.1 Pojem práva 13
1.2 Význam práva 13
1.3 Funkce práva 14
1.4 Právní vědomí 14
1.5 Typy právní kultury 16
1.6 Právo a morálka 16
1.7 Právo a stát 17
1.7.1 Stát – obecně 17
1.7.2 Znaky státu 18
1.8 Funkce státu 21
1.9 Formy státu 21
1.9.1 Forma vlády 21
1.9.2 Učlenění státu 22
1.9.3 Státní režim 23
2. Prameny práva 25
2.1 Obecně 25
2.2 Mezinárodní smlouvy 29
2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu 29
2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 30
3. Právní normy 31
3.1 Pojem 31
3.2 Struktura právních norem 31
3.3 Druhy právních norem 33
3.4 Platnost a působnost právních norem 34
3.4.1 Platnost právních norem 34
3.4.2 Působnost právních norem 34
4. Systém práva 37
4.1 Právo veřejné a soukromé 37
4.1.1 Právo veřejné 37
4.1.2 Právo soukromé 37
4.1.3 Právo se smíšenou povahou 38
4.2 Právo hmotné a procesní 38
4.2.1 Právo hmotné 38
4.2.2 Právo procesní 38
4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní 39
5. Vývoj práva (historická geneze) 41
5.1 Nejstarší období 41
5.2 Starověké Řecko 41
5.3 Právo starověkého Říma 42
5.3.1 Řím v době královské (8.–5. století př. n. l.) 42
5.3.2 Řím v době republiky (5.–1. stol. př. n. l) 42
5.3.3 Řím v době císařské (1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.) 44
5.4 Právo za feudalismu 45
5.4.1 Raně feudální právo na území Čech 45
5.4.2 Období feudální rozdrobenosti 46
5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především
v letech 1419–1434 48
5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (od 15. stol. do počátku
třicetileté války) 49
5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války
do roku 1848) 51
5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848–1945) 52
5.4.7 Právo československé do druhé světové války 54
5.4.8 Právo za okupace v letech 1938–1945 55
5.4.9 Právo v letech 1945–1948 56
5.4.10 Právo v letech 1948–1989 57
5.4.11 Právo po roce 1989 57
6. Právní vztahy 59
6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky 59
6.2 Právní skutečnosti 60
6.2.1 Právní jednání 60
6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) 64
6.2.3 Právní události 65
6.2.4 Protiprávní stavy 65
6.3 Čas jako právní skutečnost 65
6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu 67
6.5 Prvky právních vztahů 68
6.5.1 Subjekty právních vztahů 68
6.5.2 Objekt právních vztahů 71
6.5.3 Obsah právních vztahů 72
6.6 Druhy právních vztahů 73
6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních vztahů 73
6.6.2 Závazkové právní vztahy 74
6.6.3 Věcněprávní vztahy 74
6.6.4 Společné jmění manželů 77
7. Výklad (interpretace) práva 81
7.1 Obecně o výkladu práva 81
7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí 81
7.3 Výklad podle způsobů a metod výkladu 83
7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 84
7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu 85
7.6 Použití analogie v právu 85
8. Uskutečňování práva, aplikace práva 87
8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva 87
8.2 Aplikace práva 87
8.3 Proces aplikace práva 87
8.4 Individuální právní akty 88
8.5 Jiná činnost státních orgánů 89
8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy 90
9. Zákonnost 91
9.1 Pojem, záruky zákonnosti 91
9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR 92
9.2.1 Náprava vadných právních aktů 92
9.2.2 Neplatnost právních úkonů 93
9.2.3 Dozor a kontrola 93
9.2.4 Rozhodování sporů 94
9.2.5 Donucení 94
9.2.6 Právní odpovědnost 94
10. Právní odpovědnost 95
10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu 95
10.2 Obecně o právní odpovědnosti 95
10.3 Funkce právní odpovědnosti 96
10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti 96
10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti 97
10.3.3 Represivní funkce právní odpovědnosti 97
10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 97
10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti 97
10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu) 101
10.4.3 Kauzální nexus 101
10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti 101
10.5 Druhy právní odpovědnosti 102
10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, k jejichž
ochraně slouží 102
10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku 102
10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky 103
10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost 103
10.6 Trestní odpovědnost 103
10.6.1 Pojem 103
10.6.2 Skutková podstata trestného činu 104
10.6.3 Vývojová stadia trestné činnosti 107
10.6.4 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání 107
10.7 Tresty 108
10.7.1 Obecné zásady pro ukládání trestů 108
10.7.2 Druhy trestů a výjimečný trest 112
10.7.3 Nepodmíněný trest odnětí svobody 113
10.7.4 Domácí vězení 114
10.7.5 Výkon trestu obecně prospěšných prací 115
10.7.6 Propadnutí majetku 116
10.7.7 Peněžitý trest 116
10.7.8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 117
10.7.9 Zákaz činnosti 117
10.7.10 Zákaz pobytu 117
10.7.11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 118
10.7.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 118
10.7.13 Ztráta vojenské hodnosti 118
10.7.14 Vyhoštění 118
10.8 Ochranná opatření 119
10.8.1 Ochranné léčení 119
10.8.2 Zabezpečovací detence 120
10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 120
10.8.4 Ochranná výchova 121
10.9 Zahlazení odsouzení 121
11. Právo procesní 123
11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces) 123
11.1.1 Druhy řízení 123
11.1.2 Základní principy civilního procesu 125
11.1.3 Subjekty civilního procesu 129
11.1.4 Podmínky řízení 131
11.1.5 Řízení v prvním stupni 137
11.1.6 Rozhodnutí soudu 140
11.1.7 Opravné řízení 145
11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí) 149
11.2 Trestní právo procesní 151
11.2.1 Obecně o trestním řízení 151
11.2.2 Základní zásady trestního řízení 152
11.2.3 Subjekty trestního řízení 153
11.2.4 Stadia trestního řízení 155
11.3 Správní řízení 158
11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu 158
11.3.2 Charakteristika správního řízení 159
11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady
týkající se správního řízení 160
11.3.4 Subjekty správního řízení 162
11.3.5 Fáze a stadia správního řízení 164
12. Ústavní pořádek občanů ČR 177
12.1 Obecná ustanovení Listiny 177
12.2 Základní lidská práva a svobody 178
12.2.1 Každý je způsobilý mít práva 178
12.2.2 Právo na život 178
12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 179
12.2.4 Osobní svoboda 180
12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb 181
12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobní cti,
dobré pověsti a ochranu jeho jména 181
12.2.7 Právo vlastnické 182
12.2.8 Nedotknutelnost obydlí 182
12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů,
tajemství přepravovaných zpráv 183
12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu 183
12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého
bádání a umělecké tvorby 184
12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry 184
12.3 Politická práva 185
12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace 185
12.3.2 Svoboda sdružovací 186
12.3.3 Právo shromažďovací 186
12.3.4 Právo petiční 186
12.3.5 Právo volební 186
12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní 187
12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva 187
12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení 187
12.4.3 Ochrana rodiny 187
12.4.4 Právo na vzdělání 187
12.4.5 Další práva 188
12.5 Práva národnostních a etnických menšin 188
Použitá literatura 189
Rejstřík 190

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 08. 2014
Katalógové číslo: 3922
ISBN: 978-80-247-5280-8
Formát/strán: 167×240, 192 strán
Edícia: Expert

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 0.56MB | 3.22MB | 0.48MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Úvod do studia práva
-25 %
Zľava skončí o

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 08. 2014
Katalógové číslo: 3922
ISBN: 978-80-247-5280-8
Formát/strán: 167×240, 192 strán
Edícia: Expert
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 0.56 MB | 3.22 MB | 0.48 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Úvod do studia práva

2. vydání - aktualizované dle nového občanského zákoníku

Tlačená kniha
Brožovaná
11,3 8,47 -25 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 10. 08. 2022 22:13
i: 21919 n: 24752808r: 8352
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,53 7,15 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21920 n: 24793528r: 8352
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Nové vydání oblíbené publikace je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník, platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva, konkrétně občanské soudní řízení. Novinky se promítly také například do definování veřejného a soukromého práva a do problematiky subjektů právních vztahů, závazkových právních vztahů a věcněprávních právních vztahů. Knížka jako celek srozumitelně seznamuje se základními pojmy a vývojem práva, zabývá se prameny práva, právními normami, systémem práva, právními vztahy a výkladem a uskutečňováním práva. Podrobněji se věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a také ústavnímu pořádku občanů ČR. Publikace je určena zejména studentům základních kurzů práva na neprávnických veřejných a soukromých vysokých školách a vhodná je také pro zájemce z praxe.

Z obsahu knihy Úvod do studia práva

O autorovi 10
Slovo úvodem 11
Úvodní slovo recenzentů 12
1. Právo – pojem, význam a stát 13
1.1 Pojem práva 13
1.2 Význam práva 13
1.3 Funkce práva 14
1.4 Právní vědomí 14
1.5 Typy právní kultury 16
1.6 Právo a morálka 16
1.7 Právo a stát 17
1.7.1 Stát – obecně 17
1.7.2 Znaky státu 18
1.8 Funkce státu 21
1.9 Formy státu 21
1.9.1 Forma vlády 21
1.9.2 Učlenění státu 22
1.9.3 Státní režim 23
2. Prameny práva 25
2.1 Obecně 25
2.2 Mezinárodní smlouvy 29
2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu 29
2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 30
3. Právní normy 31
3.1 Pojem 31
3.2 Struktura právních norem 31
3.3 Druhy právních norem 33
3.4 Platnost a působnost právních norem 34
3.4.1 Platnost právních norem 34
3.4.2 Působnost právních norem 34
4. Systém práva 37
4.1 Právo veřejné a soukromé 37
4.1.1 Právo veřejné 37
4.1.2 Právo soukromé 37
4.1.3 Právo se smíšenou povahou 38
4.2 Právo hmotné a procesní 38
4.2.1 Právo hmotné 38
4.2.2 Právo procesní 38
4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní 39
5. Vývoj práva (historická geneze) 41
5.1 Nejstarší období 41
5.2 Starověké Řecko 41
5.3 Právo starověkého Říma 42
5.3.1 Řím v době královské (8.–5. století př. n. l.) 42
5.3.2 Řím v době republiky (5.–1. stol. př. n. l) 42
5.3.3 Řím v době císařské (1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.) 44
5.4 Právo za feudalismu 45
5.4.1 Raně feudální právo na území Čech 45
5.4.2 Období feudální rozdrobenosti 46
5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především
v letech 1419–1434 48
5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (od 15. stol. do počátku
třicetileté války) 49
5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války
do roku 1848) 51
5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848–1945) 52
5.4.7 Právo československé do druhé světové války 54
5.4.8 Právo za okupace v letech 1938–1945 55
5.4.9 Právo v letech 1945–1948 56
5.4.10 Právo v letech 1948–1989 57
5.4.11 Právo po roce 1989 57
6. Právní vztahy 59
6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky 59
6.2 Právní skutečnosti 60
6.2.1 Právní jednání 60
6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) 64
6.2.3 Právní události 65
6.2.4 Protiprávní stavy 65
6.3 Čas jako právní skutečnost 65
6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu 67
6.5 Prvky právních vztahů 68
6.5.1 Subjekty právních vztahů 68
6.5.2 Objekt právních vztahů 71
6.5.3 Obsah právních vztahů 72
6.6 Druhy právních vztahů 73
6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních vztahů 73
6.6.2 Závazkové právní vztahy 74
6.6.3 Věcněprávní vztahy 74
6.6.4 Společné jmění manželů 77
7. Výklad (interpretace) práva 81
7.1 Obecně o výkladu práva 81
7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí 81
7.3 Výklad podle způsobů a metod výkladu 83
7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 84
7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu 85
7.6 Použití analogie v právu 85
8. Uskutečňování práva, aplikace práva 87
8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva 87
8.2 Aplikace práva 87
8.3 Proces aplikace práva 87
8.4 Individuální právní akty 88
8.5 Jiná činnost státních orgánů 89
8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy 90
9. Zákonnost 91
9.1 Pojem, záruky zákonnosti 91
9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR 92
9.2.1 Náprava vadných právních aktů 92
9.2.2 Neplatnost právních úkonů 93
9.2.3 Dozor a kontrola 93
9.2.4 Rozhodování sporů 94
9.2.5 Donucení 94
9.2.6 Právní odpovědnost 94
10. Právní odpovědnost 95
10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu 95
10.2 Obecně o právní odpovědnosti 95
10.3 Funkce právní odpovědnosti 96
10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti 96
10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti 97
10.3.3 Represivní funkce právní odpovědnosti 97
10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 97
10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti 97
10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu) 101
10.4.3 Kauzální nexus 101
10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti 101
10.5 Druhy právní odpovědnosti 102
10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, k jejichž
ochraně slouží 102
10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku 102
10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky 103
10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost 103
10.6 Trestní odpovědnost 103
10.6.1 Pojem 103
10.6.2 Skutková podstata trestného činu 104
10.6.3 Vývojová stadia trestné činnosti 107
10.6.4 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání 107
10.7 Tresty 108
10.7.1 Obecné zásady pro ukládání trestů 108
10.7.2 Druhy trestů a výjimečný trest 112
10.7.3 Nepodmíněný trest odnětí svobody 113
10.7.4 Domácí vězení 114
10.7.5 Výkon trestu obecně prospěšných prací 115
10.7.6 Propadnutí majetku 116
10.7.7 Peněžitý trest 116
10.7.8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 117
10.7.9 Zákaz činnosti 117
10.7.10 Zákaz pobytu 117
10.7.11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 118
10.7.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 118
10.7.13 Ztráta vojenské hodnosti 118
10.7.14 Vyhoštění 118
10.8 Ochranná opatření 119
10.8.1 Ochranné léčení 119
10.8.2 Zabezpečovací detence 120
10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 120
10.8.4 Ochranná výchova 121
10.9 Zahlazení odsouzení 121
11. Právo procesní 123
11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces) 123
11.1.1 Druhy řízení 123
11.1.2 Základní principy civilního procesu 125
11.1.3 Subjekty civilního procesu 129
11.1.4 Podmínky řízení 131
11.1.5 Řízení v prvním stupni 137
11.1.6 Rozhodnutí soudu 140
11.1.7 Opravné řízení 145
11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí) 149
11.2 Trestní právo procesní 151
11.2.1 Obecně o trestním řízení 151
11.2.2 Základní zásady trestního řízení 152
11.2.3 Subjekty trestního řízení 153
11.2.4 Stadia trestního řízení 155
11.3 Správní řízení 158
11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu 158
11.3.2 Charakteristika správního řízení 159
11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady
týkající se správního řízení 160
11.3.4 Subjekty správního řízení 162
11.3.5 Fáze a stadia správního řízení 164
12. Ústavní pořádek občanů ČR 177
12.1 Obecná ustanovení Listiny 177
12.2 Základní lidská práva a svobody 178
12.2.1 Každý je způsobilý mít práva 178
12.2.2 Právo na život 178
12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 179
12.2.4 Osobní svoboda 180
12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb 181
12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobní cti,
dobré pověsti a ochranu jeho jména 181
12.2.7 Právo vlastnické 182
12.2.8 Nedotknutelnost obydlí 182
12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů,
tajemství přepravovaných zpráv 183
12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu 183
12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého
bádání a umělecké tvorby 184
12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry 184
12.3 Politická práva 185
12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace 185
12.3.2 Svoboda sdružovací 186
12.3.3 Právo shromažďovací 186
12.3.4 Právo petiční 186
12.3.5 Právo volební 186
12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní 187
12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva 187
12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení 187
12.4.3 Ochrana rodiny 187
12.4.4 Právo na vzdělání 187
12.4.5 Další práva 188
12.5 Práva národnostních a etnických menšin 188
Použitá literatura 189
Rejstřík 190

O autorovi

Spirit Michal
Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v letech 1970–1976, tamtéž v letech 1977–1978 postgraduál sociálně-právního zaměření. Od roku 1980 učí na Vysoké škole ekonomické (katedra podnikového a evropského práva), nejdříve jako odborný asistent, od roku 1996 jako docent (titul Ph.D. získal v roce 1998). Pedagogicky působil i na jiných vysokých školách – státních (Hospodářská fakulta Technické univerzity Liberec) i soukromých (Vysoká škola hotelová, Praha, Bankovní institut vysoká škola, Praha, Vysoká škola aplikovaného práva, Praha, apod.). V letech 1991–1993 byl proděkanem pro vědeckou práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Kromě teorie práva se zaměřuje na problematiku pracovněprávní a školské legislativy. V letech 2003–2006 byl členem Legislativní rady vlády ČR. Je autorem řady učebnic, učebních pomůcek, odborných článků a monografií (např. Tzv. Benešovy dekrety vydané nakladatelstvím Oeconomia v roce 2004).

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 9,32 -25 %
E-kniha 7,15 -25 %
Tlačená 12,09 -25 %
E-kniha 9,27 -25 %
Tlačená 12,25 -25 %
E-kniha 10,33 -25 %
Tlačená 10,61 -25 %
E-kniha 9,43 -25 %
Tlačená 9,42 -25 %
E-kniha 7,94 -25 %
Tlačená 11,18 -25 %
E-kniha 9,43 -25 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.