0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Hyperkinetická porucha a poruchy chování

 a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3941
E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 24144 n: 24769615r: 3941
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.

Z obsahu knihy Hyperkinetická porucha a poruchy chování

OBSAH
PŘEDMLUVA
1.
HYPERKINETICKÝ SYNDROM: KLINICKÝ OBRAZ
A DIAGNOSTIKA
Ivo Paclt
1.1
Úvod, výskyt ADHD v populaci
1.2
Primární charakteristika
1.2.1
Deficit pozornosti
1.2.2
Hyperaktivita
1.2.3
Impulzivita
1.3
Diagnostická kritéria pro ADHD (ICD-10, DSM-IV)
1.4
Přidružené příznaky
1.4.1
Velká výkonnostní variabilita při plnění úkolů
1.4.2
Zdravotní problémy hyperkinetických dětí
1.4.3
Poruchy spánku
1.4.4
Komorbidní poruchy (emoční poruchy a poruchy chování)
1.4.5
Zneužívání drog, alkoholu a ADHD

Literatura
2.
ETIOLOGIE A BIOLOGICKÉ ASPEKTY ADHD
Ivo Paclt
2.1
Úvod
2.2
Kognitivní aspekty ADHD
2.3
Neurobiologické a funkční systémy CNS u hyperkinetického syndromu
2.3.1
Nejdůležitější anatomické struktury u ADHD
2.3.2
Zobrazovací metody, EEG a evokované potenciály
2.3.3
PET, SPECT, emisní xenonová tomografie EEG a evokované potenciály
2.4
Nejdůležitější genetické aspekty hyperkinetického syndromu
2.5
Neurochemie ADHD – biologické a fyziologické aspekty
2.6
Pokus o etiopatogenetickou diferenciaci jednotlivých subtypů u ADHD
2.6.1
Shrnutí

Literatura
3.
BIOCHEMICKÉ MARKERY A GENETICKÝ VÝZKUM ADHD
I. Paclt, J. Koudelová, A. Křepelová, M. Kopečková, P. Bauer a P. Uhlíková
3.1
Úvod
3.2
Genetické a biochemické markery transmiterových systémů
3.2.1
Dopaminergní systém
(DRD2, DRD4, DRD3, DRD5, MAO, DAT1)
3.2.2
Noradrenergní systém (ADRA2, DBH)
3.2.3
Serotoninový systém (5-HTR, 5-HTT)
3.2.4
GABA systém GABA (A3, B3)
3.2.5
SNAP25
3.3
Diskuse
3.4
Shrnutí

Literatura
4.
PSYCHODIAGNOSTIKA HYPERKINETICKÉHO SYNDROMU (ADHD) U DĚTÍ
Radek Ptáček
4.1
Úvod
4.2
Postup vyšetření
4.2.1
Klinická část
4.2.2
Testová část
4.3
Obraz hyperkinetického syndromu ve WISC-III
4.4
Počítačové testy pozornosti
4.5
Shrnutí

Literatura
5.
VÝVOJOVÉ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH NOSOGRAFICKÝCH SKUPIN A HYPERKINETICKÝ SYNDROM
Ivo Paclt
5.1
Úvod
5.2
Tiky, Tourettův syndrom a obsedantně-kompulzivní porucha
5.3
Bipolární porucha a schizofrenie
5.4
Hyperkinetická porucha
5.5
Shrnutí

Literatura
6.
ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOFARMAKOLOGIE DĚTSKÉHO
A DOROSTOVÉHO VĚKU
Ivo Paclt
6.1
Věkem dané rozdíly klinických účinků psychotropních látek
6.2
Farmakokinetika psychotropních látek
6.3
Farmakodynamika psychotropních látek
6.4
Závěry pro praktickou aplikaci psychofarmak v dětském
a dorostovém věku
6.5
Praktická aplikace psychofarmak v dětském a dorostovém věku

Literatura
7.
SOUČASNOST A PERSPEKTIVY PSYCHOFARMAKOTERAPIE
ADHD / HYPERKINETICKÉ PORUCHY
Ivo Paclt
7.1
Úvod
7.2
Mechanismus účinku psychofarmak u ADHD
7.3
Stimulancia
7.3.1
Stimulancia s prodlouženým vylučováním
7.4
Psychofarmakoterapie bez použití stimulancií
7.4.1
Atomoxetin
7.4.2
Tricyklická antidepresiva
7.4.3
Bupropion
7.4.4
Alfa2 agonisté
7.4.5
Klonidin
7.5
Psychofarmaka užívaná zejména u farmakorezistentních pacientů a u komorbidity ADHD a poruch chování
7.5.1
Risperidon
7.5.2
Karbamazepin
7.5.3
Lithium
7.6
Další psychofarmaka zkoumaná pro eventuální užití v léčbě ADHD
7.7
Shrnutí – perspektivy léčby hyperaktivní poruchy

Literatura
8.
STIMULANCIA V SOUČASNOSTI A MINULOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE
Ivo Paclt
8.1
Indikace stimulncií, praxe v České republice
8.2
Mechanismus účinku
8.3
Absorpce a metabolismus stimulancií
8.4
Kognitivní účinky stimulancií
8.5
Dávkování stimulancií v dětské psychiatrii
8.6
Dávkování stimulancií v psychiatrii dospělých
8.7
Dlouhodobé terapeutické účinky methylfenidátu
8.8
Nežádoucí účinky stimulancií
8.9
Dlouhodobé nežádoucí účinky stimulancií
8.10
Riziko závislosti
8.11
Lékové interakce
8.12
Kontraindikace
8.13
Závěrečné poznámky, stimulancia v ambulantní praxi

Literatura
9.
PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE U ADHD/HYPERKINETICKÉ PORUCHY
Ivo Paclt
9.1
Úvod
9.2
Pravidla psychosociální intervence a psychoterapeutických přístupů
9.3
Psychoterapeutická a psychosociální intervence s prokázanou
účinností u ADHD/hyperkinetické poruchy
9.3.1
Kognitivní behaviorální intervence dítěte se zaměřením
na dětského pacienta s ADHD/hyperkinetickou poruchou
9.3.2
Klinická behaviorální terapie zaměřená na rodiče a učitele
9.3.3
Nejdůležitější zásady práce s rodiči v rámci behaviorální
terapie
9.3.4
Přímý management jednotlivých případů ADHD/hyperkinetické poruchy s ohledem na individuální potřeby dětí v „reálných
situacích“ (ve škole, v rodině)
9.3.5
Komplexní intenzivní behaviorální léčba
9.3.6
Kombinovaná behaviorální a farmakologická léčba

Literatura
10.
PROBLEMATIKA ADHD VE ŠKOLE
Radek Ptáček
10.1
Úvod
10.2
Základní pedagogické postupy
10.3
Problémové chování ve třídě a jeho zvládání

Literatura
11.
HYPERKINETICKÝ SYNDROM V DOSPĚLOSTI
Ivo Paclt
11.1
Úvod
11.2
Vývojové aspekty
11.3
Diagnóza ADHD v dospělosti dle DSM-IV
11.3.1
ADHD s hyperaktivitou v dospělosti (dle DSM-IV)
11.3.2
ADHD s převažující poruchou pozornosti v dospělosti
(dle DSM-IV)
11.4
Účinek farmakoterapie u ADHD v dospělosti
11.4.1
Stimulancia
11.4.2
Atomoxetin a antidepresiva
11.4.3
Atomoxetin
11.4.4
Tricyklická antidepresiva
11.4.5
Desipramin, imipramin
11.4.6
Nortriptylin
11.4.7
Bupropion
11.4.8
Venlafaxin
11.4.9
Buspiron
11.4.10
Trazodon
11.4.11
Inhibitory reuptaku serotoninu
11.4.12
Inhibitory monoaminooxidázy
11.4.13
Stabilizátory nálady
11.4.14
Alfa2-ardrenergní agonisté
11.4.15
Antipsychotika
11.4.16
Kombinovaná psychofarmakologie
11.4.17
Nonfarmakologické terapeutické intervence
11.5
Shrnutí

Literatura
12.
PORUCHY CHOVÁNÍ
Ivo Paclt
12.1
Diagnostika poruch chování
12.2
Longitudinální studie
12.3
Biologické faktory, hyperkinetický syndrom, kombinace psychosociální a biologické etiologie poruchy chování
12.4
Genetické aspekty poruch chování, abúzu alkoholu a antisociálních projevů u problémových dětí a jejich rodičů
12.5
Genetické aspekty asociálního chování u adolescentů a dospělých
12.6
Předpovědi poruch chování podle raného temperamentu
12.7
Kontinuita a přetrvávání antisociálních vzorců chování
12.8
ADHD, porucha chování a riziko závislosti
12.9
Sociální faktory
12.10
Kognitivně-behaviorální techniky v léčbě poruch chování
12.10.1
Psychoterapie a socioterapeutické přístupy k dětem
a adolescentům s poruchami chování
12.11
Farmakoterapie poruch chování u dětí a adolescentů
12.11.1
Risperidon a ostatní atypická antipsychotika (neuroleptika)
12.11.2
Nežádoucí účinky atypických antipsychotik
12.11.3
Klinické užití risperidonu a quetiapinu u poruch chování
12.12
Lithium a poruchy chování v dětském a adolescentním věku
12.12.1
Lithium u poruch chování v dětském a adolescentním věku
12.12.2
Nežádoucí účinky, rizika intoxikace, kontraindikace
12.12.3
Pravidla pro klinické použití lithia
12.13
Karbamazepin
12.13.1
Užití v dětské a dorostové psychiatrii
12.14
Kyselina valproová
12.14.1
Kyselina valproová v léčbě poruch chování
12.14.2
Nežádoucí účinky
12.15
Stimulancia u poruch chování
12.16
Klonidin
12.16.1
Kontraindikace
12.16.2
Klonidin v léčbě poruch chování
12.16.3
Bupropion
12.16.4
Propranolon
12.16.5
Trazodon
12.17
Antidepresiva
12.18
Atomoxetin
12.19
Kombinovaná farmakoterapie
12.20
Shrnutí, doporučení pro praxi

Literatura
13.
BIPOLÁRNÍ PORUCHA V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU
Ivo Paclt
13.1
Úvod – epidemiologie bipolární poruchy u dětí a adolescentů
13.2
Diagnóza bipolární poruchy v dětském a adolescentním věku
13.3
Diferenciální diagnostika bipolární poruchy, bipolární porucha ADHD a porucha chování
13.4
Terapie bipolární poruchy
13.5
Vedení pacienta s bipolární poruchou
13.6
Závěr

Literatura

PŘÍLOHY
Dlouhodobé sledování účinků stimulancií, strukturovaná vyšetření.
Škálovací postupy (manuál posuzovacích stupnic užívaných u pacientů
s ADHD a u pacientů s komorbidní depresivní poruchou)
Příloha 1
Dlouhodobé sledování účinků aponeuronu v léčbě dětí s hyperkinetickým syndromem
Ivo Paclt, Ivana Růžičková, Jitka Brunclíková, Jakub Florián
Příloha 2
Škála Connersové pro rodiče: Dotazník pro rodiče
Příloha 3
Škála Connersové: Dotazník pro učitele
Příloha 4
Škála Wenderova, struktorované vyšetření ADHD pro dospělé (WURS)
Příloha 5
Dotazník dětských depresí
Příloha 6
Manuál pro neurologické vyšetření subtilních příznaků

SEZNAM ZKRATEK

Věcný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.61MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Hyperkinetická porucha a poruchy chování
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.61 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Hyperkinetická porucha a poruchy chování

 a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3941
E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 24144 n: 24769615r: 3941
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.

Z obsahu knihy Hyperkinetická porucha a poruchy chování

OBSAH
PŘEDMLUVA
1.
HYPERKINETICKÝ SYNDROM: KLINICKÝ OBRAZ
A DIAGNOSTIKA
Ivo Paclt
1.1
Úvod, výskyt ADHD v populaci
1.2
Primární charakteristika
1.2.1
Deficit pozornosti
1.2.2
Hyperaktivita
1.2.3
Impulzivita
1.3
Diagnostická kritéria pro ADHD (ICD-10, DSM-IV)
1.4
Přidružené příznaky
1.4.1
Velká výkonnostní variabilita při plnění úkolů
1.4.2
Zdravotní problémy hyperkinetických dětí
1.4.3
Poruchy spánku
1.4.4
Komorbidní poruchy (emoční poruchy a poruchy chování)
1.4.5
Zneužívání drog, alkoholu a ADHD

Literatura
2.
ETIOLOGIE A BIOLOGICKÉ ASPEKTY ADHD
Ivo Paclt
2.1
Úvod
2.2
Kognitivní aspekty ADHD
2.3
Neurobiologické a funkční systémy CNS u hyperkinetického syndromu
2.3.1
Nejdůležitější anatomické struktury u ADHD
2.3.2
Zobrazovací metody, EEG a evokované potenciály
2.3.3
PET, SPECT, emisní xenonová tomografie EEG a evokované potenciály
2.4
Nejdůležitější genetické aspekty hyperkinetického syndromu
2.5
Neurochemie ADHD – biologické a fyziologické aspekty
2.6
Pokus o etiopatogenetickou diferenciaci jednotlivých subtypů u ADHD
2.6.1
Shrnutí

Literatura
3.
BIOCHEMICKÉ MARKERY A GENETICKÝ VÝZKUM ADHD
I. Paclt, J. Koudelová, A. Křepelová, M. Kopečková, P. Bauer a P. Uhlíková
3.1
Úvod
3.2
Genetické a biochemické markery transmiterových systémů
3.2.1
Dopaminergní systém
(DRD2, DRD4, DRD3, DRD5, MAO, DAT1)
3.2.2
Noradrenergní systém (ADRA2, DBH)
3.2.3
Serotoninový systém (5-HTR, 5-HTT)
3.2.4
GABA systém GABA (A3, B3)
3.2.5
SNAP25
3.3
Diskuse
3.4
Shrnutí

Literatura
4.
PSYCHODIAGNOSTIKA HYPERKINETICKÉHO SYNDROMU (ADHD) U DĚTÍ
Radek Ptáček
4.1
Úvod
4.2
Postup vyšetření
4.2.1
Klinická část
4.2.2
Testová část
4.3
Obraz hyperkinetického syndromu ve WISC-III
4.4
Počítačové testy pozornosti
4.5
Shrnutí

Literatura
5.
VÝVOJOVÉ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH NOSOGRAFICKÝCH SKUPIN A HYPERKINETICKÝ SYNDROM
Ivo Paclt
5.1
Úvod
5.2
Tiky, Tourettův syndrom a obsedantně-kompulzivní porucha
5.3
Bipolární porucha a schizofrenie
5.4
Hyperkinetická porucha
5.5
Shrnutí

Literatura
6.
ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOFARMAKOLOGIE DĚTSKÉHO
A DOROSTOVÉHO VĚKU
Ivo Paclt
6.1
Věkem dané rozdíly klinických účinků psychotropních látek
6.2
Farmakokinetika psychotropních látek
6.3
Farmakodynamika psychotropních látek
6.4
Závěry pro praktickou aplikaci psychofarmak v dětském
a dorostovém věku
6.5
Praktická aplikace psychofarmak v dětském a dorostovém věku

Literatura
7.
SOUČASNOST A PERSPEKTIVY PSYCHOFARMAKOTERAPIE
ADHD / HYPERKINETICKÉ PORUCHY
Ivo Paclt
7.1
Úvod
7.2
Mechanismus účinku psychofarmak u ADHD
7.3
Stimulancia
7.3.1
Stimulancia s prodlouženým vylučováním
7.4
Psychofarmakoterapie bez použití stimulancií
7.4.1
Atomoxetin
7.4.2
Tricyklická antidepresiva
7.4.3
Bupropion
7.4.4
Alfa2 agonisté
7.4.5
Klonidin
7.5
Psychofarmaka užívaná zejména u farmakorezistentních pacientů a u komorbidity ADHD a poruch chování
7.5.1
Risperidon
7.5.2
Karbamazepin
7.5.3
Lithium
7.6
Další psychofarmaka zkoumaná pro eventuální užití v léčbě ADHD
7.7
Shrnutí – perspektivy léčby hyperaktivní poruchy

Literatura
8.
STIMULANCIA V SOUČASNOSTI A MINULOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE
Ivo Paclt
8.1
Indikace stimulncií, praxe v České republice
8.2
Mechanismus účinku
8.3
Absorpce a metabolismus stimulancií
8.4
Kognitivní účinky stimulancií
8.5
Dávkování stimulancií v dětské psychiatrii
8.6
Dávkování stimulancií v psychiatrii dospělých
8.7
Dlouhodobé terapeutické účinky methylfenidátu
8.8
Nežádoucí účinky stimulancií
8.9
Dlouhodobé nežádoucí účinky stimulancií
8.10
Riziko závislosti
8.11
Lékové interakce
8.12
Kontraindikace
8.13
Závěrečné poznámky, stimulancia v ambulantní praxi

Literatura
9.
PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE U ADHD/HYPERKINETICKÉ PORUCHY
Ivo Paclt
9.1
Úvod
9.2
Pravidla psychosociální intervence a psychoterapeutických přístupů
9.3
Psychoterapeutická a psychosociální intervence s prokázanou
účinností u ADHD/hyperkinetické poruchy
9.3.1
Kognitivní behaviorální intervence dítěte se zaměřením
na dětského pacienta s ADHD/hyperkinetickou poruchou
9.3.2
Klinická behaviorální terapie zaměřená na rodiče a učitele
9.3.3
Nejdůležitější zásady práce s rodiči v rámci behaviorální
terapie
9.3.4
Přímý management jednotlivých případů ADHD/hyperkinetické poruchy s ohledem na individuální potřeby dětí v „reálných
situacích“ (ve škole, v rodině)
9.3.5
Komplexní intenzivní behaviorální léčba
9.3.6
Kombinovaná behaviorální a farmakologická léčba

Literatura
10.
PROBLEMATIKA ADHD VE ŠKOLE
Radek Ptáček
10.1
Úvod
10.2
Základní pedagogické postupy
10.3
Problémové chování ve třídě a jeho zvládání

Literatura
11.
HYPERKINETICKÝ SYNDROM V DOSPĚLOSTI
Ivo Paclt
11.1
Úvod
11.2
Vývojové aspekty
11.3
Diagnóza ADHD v dospělosti dle DSM-IV
11.3.1
ADHD s hyperaktivitou v dospělosti (dle DSM-IV)
11.3.2
ADHD s převažující poruchou pozornosti v dospělosti
(dle DSM-IV)
11.4
Účinek farmakoterapie u ADHD v dospělosti
11.4.1
Stimulancia
11.4.2
Atomoxetin a antidepresiva
11.4.3
Atomoxetin
11.4.4
Tricyklická antidepresiva
11.4.5
Desipramin, imipramin
11.4.6
Nortriptylin
11.4.7
Bupropion
11.4.8
Venlafaxin
11.4.9
Buspiron
11.4.10
Trazodon
11.4.11
Inhibitory reuptaku serotoninu
11.4.12
Inhibitory monoaminooxidázy
11.4.13
Stabilizátory nálady
11.4.14
Alfa2-ardrenergní agonisté
11.4.15
Antipsychotika
11.4.16
Kombinovaná psychofarmakologie
11.4.17
Nonfarmakologické terapeutické intervence
11.5
Shrnutí

Literatura
12.
PORUCHY CHOVÁNÍ
Ivo Paclt
12.1
Diagnostika poruch chování
12.2
Longitudinální studie
12.3
Biologické faktory, hyperkinetický syndrom, kombinace psychosociální a biologické etiologie poruchy chování
12.4
Genetické aspekty poruch chování, abúzu alkoholu a antisociálních projevů u problémových dětí a jejich rodičů
12.5
Genetické aspekty asociálního chování u adolescentů a dospělých
12.6
Předpovědi poruch chování podle raného temperamentu
12.7
Kontinuita a přetrvávání antisociálních vzorců chování
12.8
ADHD, porucha chování a riziko závislosti
12.9
Sociální faktory
12.10
Kognitivně-behaviorální techniky v léčbě poruch chování
12.10.1
Psychoterapie a socioterapeutické přístupy k dětem
a adolescentům s poruchami chování
12.11
Farmakoterapie poruch chování u dětí a adolescentů
12.11.1
Risperidon a ostatní atypická antipsychotika (neuroleptika)
12.11.2
Nežádoucí účinky atypických antipsychotik
12.11.3
Klinické užití risperidonu a quetiapinu u poruch chování
12.12
Lithium a poruchy chování v dětském a adolescentním věku
12.12.1
Lithium u poruch chování v dětském a adolescentním věku
12.12.2
Nežádoucí účinky, rizika intoxikace, kontraindikace
12.12.3
Pravidla pro klinické použití lithia
12.13
Karbamazepin
12.13.1
Užití v dětské a dorostové psychiatrii
12.14
Kyselina valproová
12.14.1
Kyselina valproová v léčbě poruch chování
12.14.2
Nežádoucí účinky
12.15
Stimulancia u poruch chování
12.16
Klonidin
12.16.1
Kontraindikace
12.16.2
Klonidin v léčbě poruch chování
12.16.3
Bupropion
12.16.4
Propranolon
12.16.5
Trazodon
12.17
Antidepresiva
12.18
Atomoxetin
12.19
Kombinovaná farmakoterapie
12.20
Shrnutí, doporučení pro praxi

Literatura
13.
BIPOLÁRNÍ PORUCHA V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU
Ivo Paclt
13.1
Úvod – epidemiologie bipolární poruchy u dětí a adolescentů
13.2
Diagnóza bipolární poruchy v dětském a adolescentním věku
13.3
Diferenciální diagnostika bipolární poruchy, bipolární porucha ADHD a porucha chování
13.4
Terapie bipolární poruchy
13.5
Vedení pacienta s bipolární poruchou
13.6
Závěr

Literatura

PŘÍLOHY
Dlouhodobé sledování účinků stimulancií, strukturovaná vyšetření.
Škálovací postupy (manuál posuzovacích stupnic užívaných u pacientů
s ADHD a u pacientů s komorbidní depresivní poruchou)
Příloha 1
Dlouhodobé sledování účinků aponeuronu v léčbě dětí s hyperkinetickým syndromem
Ivo Paclt, Ivana Růžičková, Jitka Brunclíková, Jakub Florián
Příloha 2
Škála Connersové pro rodiče: Dotazník pro rodiče
Příloha 3
Škála Connersové: Dotazník pro učitele
Příloha 4
Škála Wenderova, struktorované vyšetření ADHD pro dospělé (WURS)
Příloha 5
Dotazník dětských depresí
Příloha 6
Manuál pro neurologické vyšetření subtilních příznaků

SEZNAM ZKRATEK

Věcný rejstřík

O autorovi

Paclt Ivo
MUDr. Ivo Paclt promoval na Fakultě dětského lékařství v Praze roku 1973. Atestaci I. stupně z psychiatrie získal v roce 1977, II. stupně z pedopsychiatrie v roce 1984. Nejprve pracoval na soudní psychiatrii na právnické fakultě UK, dále na Psychiatrické klinice v Praze - Bohnicích a také na Psychiatrické klinice pro děti a dorost v Praze - Motole. Nyní je odborným asistentem Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze a zároveň zástupcem přednosty pro vědu a výzkum se zaměřením na klinické biochemické a neurofyziologické aspekty vývojových a psychotických poruch v psychiatrii a pedopsychiatrii. Dlouhodobě pracuje jako konziliární lékař v psychiatrii dětí i dospělých, absolvoval skupinový psychoterapeutický výcvik.
Je členem výboru Psychofamkologické společnosti a Neurochemické společnosti. Publikoval a přednesl velkou řadu nejrůznějších sdělení, z toho několik v mezinárodních a zahraničních periodicích. Pravidelně publikuje v oblasti neuropsychiatrie a psychofarmakologie dětského věku a dále pak v oblasti depresí a antidepresiv, včetně problematiky kardiotoxicity antidepresiv.Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 10,68 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 15,27 -15 %
E-kniha 11,71 -15 %
Tlačená 30,57 -15 %
E-kniha 27,06 -15 %
E-kniha 45,13 -15 %
Tlačená 12,92 -15 %
E-kniha 9,90 -15 %
Tlačená 9,19 -50 %
E-kniha 12,01 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.