0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Vychovatelství

Učebnice teoretických základů oboru

Bendl Stanislav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
14,13 12,01 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 19772 n: 24797632r: 7181
Tlačená kniha
Brožovaná
16,76 14,25 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 07. 07. 2022 9:28
i: 19771 n: 24742489r: 7181
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.

Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s profesionálním nadhledem znamená především přenášet poznatky pedagogických a psychologických věd do každodenní výchovné reality. Učit se myslet v pedagogických souvislostech, učit se těžit z pedagogické teorie i praxe, učit se být reflektivním praktikem: to jsou cíle vysokoškolského vzdělávání vychovatelů. Na pomoc všem studentům oboru vychovatelství připravil sedmičlenný kolektiv vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tuto základní učebnici, která pokrývá podstatnou část pedagogicko-psychologických předmětů oboru.

Z obsahu knihy Vychovatelství

Předmluva 1. Úvod: Výchova a vychovatelství 2. Pedagogika – moderní věda o výchově 2.1 Co je to pedagogika? 2.1.1 Současná česká pedagogika a její infrastruktura 2.2 Pedagogické disciplíny a místo pedagogiky v systému věd 2.2.1 Stručná charakteristika a obsahová náplň vybraných pedagogických disciplín 2.2.2 Místo pedagogiky v systému věd 2.3 Pedagogická terminologie 2.4 Vliv výchovy a vzdělávání na jedince a společnost 2.5 Pedagogická teleologie 2.6 Pedagogičtí pracovníci 2.7 Vzdělávací systém České republiky v evropském kontextu 2.8 Vzdělávání v sousedních zemích 2.9 Soudobé trendy ve vývoji evropského vzdělávání Shrnutí Použitá a doporučená literatura 3. Filozo?cké a etické aspekty výchovy 3.1 Smysl a podstata ?lozo?e a její důležitost v procesu výchovy 3.1.1 Co je tedy podstatou ?lozo?e 3.1.2 Co je, případně není ?lozo?e aneb Mají ?lozofové nebo pedagogové právo svět pouze vykládat, případně i měnit? 3.2 Filozo?e a věda – kolébka, koexistence nebo společenství 3.2.1 Metody využívané ve ?lozo?i 3.2.2 Filozo?e a kultura 3.2.3 Filozo?e a náboženství 3.2.4 Filozo?e a politika 3.2.5 Filozo?e a světový názor 3.2.6 Filozo?e a ideologie 3.2.7 Filozo?e a umění 3.2.8 Filozo?e a čas 3.2.9 Filozo?cký problém času 3.2.10 Čas a paměť 3.2.11 Čas jako apriorní kategorie 3.2.12 Existenciální čas 3.2.13 Opakování a cykly 3.2.14 Filozo?e svobody a vlády 3.2.15 Východiska v pojetí svobody individuální a svobody občanské 3.2.16 Co to je spravedlivá společnost aneb Kdo má právo vládnout 3.2.17 Etika profese a aplikovaná etika 3.3 Vztah mezi pedagogikou a ?lozo?í 3.4 Filozo?e výchovy a procesů ve výchově 3.5 Filozo?cké otázky nebo směry ve výchově Shrnutí Použitá a doporučená literatura 4. Prostředí, které formuje 4.1 Úvod 4.2 Faktory určující vývoj a chování člověka 4.2.1 Vztah jedince a prostředí z hlediska pedagogiky 4.2.2 Dědičnost z hlediska pedagogiky 4.2.3 Vlivy prostředí 4.2.4 Vlivy interakce mezi osobností a prostředím 4.2.5 Akomodace a asimilace z hlediska pedagogiky 4.2.6 Stimulace a inhibice z hlediska pedagogiky 4.2.7 Výchovný proces jako zespolečenšťování jedince 4.3 Pedagogika prostředí a pedagogizace prostředí 4.3.1 Důležitost prostředí pro vývoj a výchovu člověka 4.3.2 Vliv prostředí na chování člověka 4.3.3 Sociálněpedagogické de?nice výchovy 4.3.4 Typologie prostředí 4.3.5 Úloha prostředí ve vztahu k výchově 4.4 Výchova (působení) intencionální a funkcionální 4.4.1 Přehled pojetí výchovy intencionální a funkcionální 4.5 Závěr: Kultivace prostředí jako cesta ke kultivaci společnosti aneb Vrchol pedagogizace prostředí Shrnutí Použitá a doporučená literatura 5. Volný čas – pole působnosti vychovatele 5.1 Pedagogika volného času jako vědní obor 5.2 Základní pojmy pedagogiky volného času 5.3 Funkce výchovy ve volném čase 5.4 Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase 5.5 Speci?cké požadavky na výchovu ve volném čase 5.6 Přehled subjektů, které se podílejí na výchově ve volném čase 5.6.1 Význam rodiny pro utváření vztahu k volnému času 5.6.2 Podíl školy na pedagogickém ovlivňování volného času 5.6.3 Přehled školských výchovných zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase 5.6.4 Příklady dalších subjektů, které se zabývají výchovou ve volném čase 5.7 Současné trendy ve výchově ve volném čase 5.7.1 Současné trendy v oblasti respektování požadavků na výchovu ve volném čase 5.7.2 Současné trendy v oblasti forem výchovy ve volném čase 5.7.3 Současné trendy v oblasti výchovných postupů 5.7.4 Současné trendy v oblasti vztahu vyučování a výchovy ve volném čase 5.7.5 Současné trendy v oblasti profesní přípravy vychovatelů a pedagogů volného času 5.8 Některé problémy, se kterými se setkávají vychovatelé a pedagogové volného času ve své praxi Použitá a doporučená literatura 6. Člověk v síti vztahů: Uvedení do sociální psychologie 6.1 Úvod 6.2 Sociální percepce a sociální kognice 6.2.1 Atribuce 6.3 Postoje 6.4 Agresivní chování 6.5 Prosociální chování 6.6 Sociální skupina 6.7 Sociální vliv Shrnutí Použitá a doporučená literatura 7. Speci?cké potřeby ve vzdělávání: Uvedení do speciální pedagogiky 7.1 Úvod 7.2 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika 7.2.1 Legislativní opatření zabývající se realizací vzdělávání žáků se zdravotním postižením 7.2.2 Podmínky pro školní inkluzi 7.3 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením 7.3.1 Dětská mozková obrna (DMO) 7.3.2 Svalová onemocnění 7.3.3 Speci?ka života lidí s tělesným postižením 7.4 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením 7.4.1 Rozdělení zrakových vad 7.4.2 Kompenzační pomůcky a možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením 7.5 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením 7.5.1 Klasi?kace sluchových ztrát 7.5.2 Komunikace a vzdělávání osob se sluchovým postižením 7.6 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 7.6.1 Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti 7.6.2 Klasi?kace řečových vad 7.6.3 Péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice 7.6.4 Alternativní formy komunikace 7.7 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 7.7.1 Etiologie mentální retardace 7.7.2 Charakteristika osob s mentálním postižením a možnosti vzdělávání 7.7.3 Downův syndrom 7.7.4 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy 7.8 Speciální pedagogika osob s poruchami chování 7.8.1 Etiologie poruch chování 7.8.2 Klasi?kace poruch chování 7.8.3 Zařízení poskytující edukaci a reedukaci 7.8.4 Speci?cké poruchy chování (SPCH) 7.9 Speci?cké poruchy učení (SPU) Shrnutí Použitá a doporučená literatura 8. Výchovné problémy a profesionální intervence 8.1 Rizikové chování a školní kázeň 8.1.1 Syndrom rizikového chování 8.1.2 Relativnost rizikového chování a prepatologie 8.1.3 Prevence rizikového chování a řešení nekázně 8.1.4 Prevence a intervence 8.2 Primární, sekundární a terciární prevence nekázně ve školách 8.2.1 Teorie rizikového chování: rizikové a protektivní faktory 8.3 Prevence a řešení nekázně ve škole 8.3.1 Testování učitele během jeho prvního setkání žáky 8.3.2 Opatření k prevenci a řešení nekázně 8.3.3 Speci?cké kázeňské programy 8.3.4 Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit ke kázeňské intervenci 8.4 Vlastní návrh prevence a řešení (ne)kázně ve škole 8.4.1 Východiska přístupu ke kázni 8.5 Speci?ka práce vychovatele 8.5.1 Speci?ka práce s dětmi ve školní družině (školním klubu) 8.5.2 Speci?ka práce vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních 8.5.3 Speci?ka práce vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 8.6 Závěr Shrnutí Použitá a doporučená literatura 9. Svět – pestrá paleta kultur 9.1 Úvod 9.2 Multikulturní výchova 9.2.1 Multikulturní výchova jako součást RVP 9.2.2 Přístupy k realizaci multikulturní výchovy 9.2.3 Projektování výuky 9.2.4 Metody multikulturní výchovy 9.2.5 Organizace zabývající se multikulturní výchovou 9.2.6 Integrace žáků-cizinců 9.2.7 Proces integrace Shrnutí Použitá a doporučená literatura 10. Nové podoby (ne)gramotnosti aneb Učení nikdy nekončí 10.1 Jazyk 10.2 Digitální technika 10.3 Právo 10.4 Finance 10.5 Zdraví 10.6 Životní prostředí Použitá a doporučená literatura

Tlačená kniha

Dátum vydania: 12. 05. 2015
Katalógové číslo: 27018
ISBN: 978-80-247-4248-9
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Edícia: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 2.13MB | 5.65MB | 1.21MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Vychovatelství

Tlačená kniha

Dátum vydania: 12. 05. 2015
Katalógové číslo: 27018
ISBN: 978-80-247-4248-9
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Edícia: Pedagogika
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 2.13 MB | 5.65 MB | 1.21 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Vychovatelství

Učebnice teoretických základů oboru

Bendl Stanislav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
14,13 12,01 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 19772 n: 24797632r: 7181
Tlačená kniha
Brožovaná
16,76 14,25 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 07. 07. 2022 9:28
i: 19771 n: 24742489r: 7181
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.

Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s profesionálním nadhledem znamená především přenášet poznatky pedagogických a psychologických věd do každodenní výchovné reality. Učit se myslet v pedagogických souvislostech, učit se těžit z pedagogické teorie i praxe, učit se být reflektivním praktikem: to jsou cíle vysokoškolského vzdělávání vychovatelů. Na pomoc všem studentům oboru vychovatelství připravil sedmičlenný kolektiv vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tuto základní učebnici, která pokrývá podstatnou část pedagogicko-psychologických předmětů oboru.

Z obsahu knihy Vychovatelství

Předmluva 1. Úvod: Výchova a vychovatelství 2. Pedagogika – moderní věda o výchově 2.1 Co je to pedagogika? 2.1.1 Současná česká pedagogika a její infrastruktura 2.2 Pedagogické disciplíny a místo pedagogiky v systému věd 2.2.1 Stručná charakteristika a obsahová náplň vybraných pedagogických disciplín 2.2.2 Místo pedagogiky v systému věd 2.3 Pedagogická terminologie 2.4 Vliv výchovy a vzdělávání na jedince a společnost 2.5 Pedagogická teleologie 2.6 Pedagogičtí pracovníci 2.7 Vzdělávací systém České republiky v evropském kontextu 2.8 Vzdělávání v sousedních zemích 2.9 Soudobé trendy ve vývoji evropského vzdělávání Shrnutí Použitá a doporučená literatura 3. Filozo?cké a etické aspekty výchovy 3.1 Smysl a podstata ?lozo?e a její důležitost v procesu výchovy 3.1.1 Co je tedy podstatou ?lozo?e 3.1.2 Co je, případně není ?lozo?e aneb Mají ?lozofové nebo pedagogové právo svět pouze vykládat, případně i měnit? 3.2 Filozo?e a věda – kolébka, koexistence nebo společenství 3.2.1 Metody využívané ve ?lozo?i 3.2.2 Filozo?e a kultura 3.2.3 Filozo?e a náboženství 3.2.4 Filozo?e a politika 3.2.5 Filozo?e a světový názor 3.2.6 Filozo?e a ideologie 3.2.7 Filozo?e a umění 3.2.8 Filozo?e a čas 3.2.9 Filozo?cký problém času 3.2.10 Čas a paměť 3.2.11 Čas jako apriorní kategorie 3.2.12 Existenciální čas 3.2.13 Opakování a cykly 3.2.14 Filozo?e svobody a vlády 3.2.15 Východiska v pojetí svobody individuální a svobody občanské 3.2.16 Co to je spravedlivá společnost aneb Kdo má právo vládnout 3.2.17 Etika profese a aplikovaná etika 3.3 Vztah mezi pedagogikou a ?lozo?í 3.4 Filozo?e výchovy a procesů ve výchově 3.5 Filozo?cké otázky nebo směry ve výchově Shrnutí Použitá a doporučená literatura 4. Prostředí, které formuje 4.1 Úvod 4.2 Faktory určující vývoj a chování člověka 4.2.1 Vztah jedince a prostředí z hlediska pedagogiky 4.2.2 Dědičnost z hlediska pedagogiky 4.2.3 Vlivy prostředí 4.2.4 Vlivy interakce mezi osobností a prostředím 4.2.5 Akomodace a asimilace z hlediska pedagogiky 4.2.6 Stimulace a inhibice z hlediska pedagogiky 4.2.7 Výchovný proces jako zespolečenšťování jedince 4.3 Pedagogika prostředí a pedagogizace prostředí 4.3.1 Důležitost prostředí pro vývoj a výchovu člověka 4.3.2 Vliv prostředí na chování člověka 4.3.3 Sociálněpedagogické de?nice výchovy 4.3.4 Typologie prostředí 4.3.5 Úloha prostředí ve vztahu k výchově 4.4 Výchova (působení) intencionální a funkcionální 4.4.1 Přehled pojetí výchovy intencionální a funkcionální 4.5 Závěr: Kultivace prostředí jako cesta ke kultivaci společnosti aneb Vrchol pedagogizace prostředí Shrnutí Použitá a doporučená literatura 5. Volný čas – pole působnosti vychovatele 5.1 Pedagogika volného času jako vědní obor 5.2 Základní pojmy pedagogiky volného času 5.3 Funkce výchovy ve volném čase 5.4 Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase 5.5 Speci?cké požadavky na výchovu ve volném čase 5.6 Přehled subjektů, které se podílejí na výchově ve volném čase 5.6.1 Význam rodiny pro utváření vztahu k volnému času 5.6.2 Podíl školy na pedagogickém ovlivňování volného času 5.6.3 Přehled školských výchovných zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase 5.6.4 Příklady dalších subjektů, které se zabývají výchovou ve volném čase 5.7 Současné trendy ve výchově ve volném čase 5.7.1 Současné trendy v oblasti respektování požadavků na výchovu ve volném čase 5.7.2 Současné trendy v oblasti forem výchovy ve volném čase 5.7.3 Současné trendy v oblasti výchovných postupů 5.7.4 Současné trendy v oblasti vztahu vyučování a výchovy ve volném čase 5.7.5 Současné trendy v oblasti profesní přípravy vychovatelů a pedagogů volného času 5.8 Některé problémy, se kterými se setkávají vychovatelé a pedagogové volného času ve své praxi Použitá a doporučená literatura 6. Člověk v síti vztahů: Uvedení do sociální psychologie 6.1 Úvod 6.2 Sociální percepce a sociální kognice 6.2.1 Atribuce 6.3 Postoje 6.4 Agresivní chování 6.5 Prosociální chování 6.6 Sociální skupina 6.7 Sociální vliv Shrnutí Použitá a doporučená literatura 7. Speci?cké potřeby ve vzdělávání: Uvedení do speciální pedagogiky 7.1 Úvod 7.2 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika 7.2.1 Legislativní opatření zabývající se realizací vzdělávání žáků se zdravotním postižením 7.2.2 Podmínky pro školní inkluzi 7.3 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením 7.3.1 Dětská mozková obrna (DMO) 7.3.2 Svalová onemocnění 7.3.3 Speci?ka života lidí s tělesným postižením 7.4 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením 7.4.1 Rozdělení zrakových vad 7.4.2 Kompenzační pomůcky a možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením 7.5 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením 7.5.1 Klasi?kace sluchových ztrát 7.5.2 Komunikace a vzdělávání osob se sluchovým postižením 7.6 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 7.6.1 Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti 7.6.2 Klasi?kace řečových vad 7.6.3 Péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice 7.6.4 Alternativní formy komunikace 7.7 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 7.7.1 Etiologie mentální retardace 7.7.2 Charakteristika osob s mentálním postižením a možnosti vzdělávání 7.7.3 Downův syndrom 7.7.4 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy 7.8 Speciální pedagogika osob s poruchami chování 7.8.1 Etiologie poruch chování 7.8.2 Klasi?kace poruch chování 7.8.3 Zařízení poskytující edukaci a reedukaci 7.8.4 Speci?cké poruchy chování (SPCH) 7.9 Speci?cké poruchy učení (SPU) Shrnutí Použitá a doporučená literatura 8. Výchovné problémy a profesionální intervence 8.1 Rizikové chování a školní kázeň 8.1.1 Syndrom rizikového chování 8.1.2 Relativnost rizikového chování a prepatologie 8.1.3 Prevence rizikového chování a řešení nekázně 8.1.4 Prevence a intervence 8.2 Primární, sekundární a terciární prevence nekázně ve školách 8.2.1 Teorie rizikového chování: rizikové a protektivní faktory 8.3 Prevence a řešení nekázně ve škole 8.3.1 Testování učitele během jeho prvního setkání žáky 8.3.2 Opatření k prevenci a řešení nekázně 8.3.3 Speci?cké kázeňské programy 8.3.4 Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit ke kázeňské intervenci 8.4 Vlastní návrh prevence a řešení (ne)kázně ve škole 8.4.1 Východiska přístupu ke kázni 8.5 Speci?ka práce vychovatele 8.5.1 Speci?ka práce s dětmi ve školní družině (školním klubu) 8.5.2 Speci?ka práce vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních 8.5.3 Speci?ka práce vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 8.6 Závěr Shrnutí Použitá a doporučená literatura 9. Svět – pestrá paleta kultur 9.1 Úvod 9.2 Multikulturní výchova 9.2.1 Multikulturní výchova jako součást RVP 9.2.2 Přístupy k realizaci multikulturní výchovy 9.2.3 Projektování výuky 9.2.4 Metody multikulturní výchovy 9.2.5 Organizace zabývající se multikulturní výchovou 9.2.6 Integrace žáků-cizinců 9.2.7 Proces integrace Shrnutí Použitá a doporučená literatura 10. Nové podoby (ne)gramotnosti aneb Učení nikdy nekončí 10.1 Jazyk 10.2 Digitální technika 10.3 Právo 10.4 Finance 10.5 Zdraví 10.6 Životní prostředí Použitá a doporučená literatura

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 11,39 -15 %
E-kniha 9,60 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
E-kniha 8,10 -15 %
Tlačená 9,47 -15 %
E-kniha 8,40 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.