0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

Pedagogika pro učitele
-25 %
Zľava skončí o
Tlačená kniha
Šitá väzba
22,41 16,81 -25 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 13. 06. 2024 2:18
i: 17653 n: 24733579r: 6187
E-kniha
PDF
19,05 14,29 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17654 n: 24775180r: 6187
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu.
Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech.

Zľava 25 % končí za:

Z obsahu knihy Pedagogika pro učitele

ÚVODEM UČITEL – PEDAGOGIKA – ŠKOLA 1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ (Jaroslav Koťa) 1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte 1.2 Učitelství a respekt k osobnosti dítěte 1.3 Učitelství a model profesionalizace 1.4 Zvláštnosti učitelské profese 1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese 1.5 Volba učitelství 2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH (Růžena Váňová) 2.1 Vzdělávání učitelů elementárních škol 2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů 2.3 Vzdělávání učitelů po druhé světové válce 2.3.1 Vzdělávání učitelů a univerzita 2.3.2 Vztahy mezi vzděláváním učitelů základních škol a středoškolských profesorů 2.3.3 Obsah, struktura a délka studia 3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL (Jaroslav Koťa) 3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky 3.2 Pedagogika jako věda o výchově 3.2.1 Výchova a vzdělání 3.3 Pedagogické vědní disciplíny 3.4 Pedagogika ve vztahu k filozofii 3.5 Pedagogika ve vztahu k jiným vědám 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH – VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV (Růžena Váňová) 4.1 Tereziánské reformy 4.2 České školství ve druhé polovině 19. století 4.2.1 Reforma lidového školství 4.2.2 Vývoj ostatních druhů škol 4.2.3 Národnostní úsilí v oblasti školy 4.3 Školství v ČSR (1918–1939) 4.3.1 Reformní snahy 4.4 Školství v ČSR po druhé světové válce (1945–1989) 4.5 Současné školství 5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY (Ivana Tvrzová) 5.1 Druhy škol 5.2 Členění škol podle zřizovatele 5.3 Vzdělávací programy 5.4 Alternativní a inovativní školy 5.4.1 Alternativní a inovativní směry uplatňované v české škole 5.5 Závěr 6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ (Ivana Tvrzová, Hana Kasíková) 6.1 Vzdělávací politika 6.2 Řízení školství (školský management) 6.2.1 Řízení školy 6.2.2 Organizační struktura školy 6.3 Týmová práce na škole VYUČOVÁNÍ 7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY (Hana Kasíková) 7.1 Společensko-historické koncepce vyučování 7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání 7.3 Modely vyučování – modely učení 7.4 Učitelovo pojetí vyučování 8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková, Alena Vališová) 8.1 Plánování pro školu 8.1.1 Kurikulum 8.1.2 Cílové standardy 8.2 Plánování pro třídu 8.2.1 Didaktická analýza učiva 8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě 9. CÍLE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková) 9.1 Stanovení cílů vyučování 9.2 Práce s cílem během vyučování 10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ (Hana Kasíková) 10.1 Vymezení obsahu vzdělání 10.2 Činitele určující obsah vzdělání 10.3 Druhy vzdělávacích obsahů 10.4 Formy obsahu vzdělání 10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání 11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE (Hana Kasíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta) 11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole 11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby k uplatnění individualizačních principů 11.2.1 Administrativní přístup 11.2.2 Zabezpečení individualizace 11.2.3 Typy individualizace 11.2.4 Individualizační systémy 12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ (Alena Vališová) 12.1 Repetitorium programované výuky 13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ (Hana Vonková) 13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování 13.2 Vývoj novověkých organizačních forem vyučování 13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi 13.3.1 Problematika vyučovací hodiny 13.3.3 Individuální a individualizované vyučování 13.3.4 Skupinová organizační forma 13.3.5 Mimotřídní a mimoškolní organizační formy 13.3.6 Méně běžné organizační formy z hlediska času a prostoru 13.3.7 Týmové vyučování – forma organizace součinnosti učitelů 14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ (Hana Kasíková) 14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení 14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení 15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE (Alena Vališová, Josef Valenta) 15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace 15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění 15.3 Volba a funkce vyučovacích metod 15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce 15.4.1 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy 15.4.2 Metody práce s tištěným textem 15.4.3 Metody dialogické 15.4.4 Metody názorně-demonstrační a metody praktických činností žáků 15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody 15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody 16. VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY (Alena Vališová, Miroslav Bureš) 16.1 Rozvíjení informačních dovedností 16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu 16.3 Elektronizace ve výchovně -vzdělávacím procesu 16.4 Možnosti využití počítače ve škole 17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE (Alena Vališová) 17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálně -psychologickém kontextu 17.1.1 K vybraným aspektům pedagogické komunikace 17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka 17.2.1 Jak lze chápat pojem sociální kompetence a jeho význam pro vztah dospělého a dítěte 17.2.2 Rozvíjení sociální kompetence u učitelů v jejich přípravě i praxi 18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT (Hana Kasíková) 18.1 Některé pojmy z oblasti třídního managementu 18.2 Fáze třídního managementu 18.3 Základní proměnné třídního managementu 18.4 Komponenty dobrého managementu 19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ (Markéta Dvořáková) 19.1 Význam hodnocení 19.2 Podstata hodnocení 19.3 Funkce hodnocení 19.4 Prostředky hodnocení 19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení 19.6 Možnosti vnitřní diferenciace 19.7 Kritéria hodnocení 19.8 Hodnoticí jazyk 19.9 Formativní a sumativní hodnocení 19.10 Slovní hodnocení a rodiče Příloha – Širší slovní hodnocení Obsah širšího slovního hodnocení Průběžné (formativní) slovní hodnocení Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení VÝCHOVA – DIAGNOSTIKA 20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ (Josef Valenta) 20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka 20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování 20.3 Komplexnost přístupu k učivu 20.4 Komplexnost procesů učení 20.5 Komplexnost prostředků rozvoje 20.5.1 Atmosféra školy, resp. třídy; školní situace a jejich edukační využití 20.5.2 Prolnutí běžných předmětů a tematiky osobnostně sociálního a morálního rozvoje – kroskurikulární přístup ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka 20.5.3 Samostatné časové bloky specificky orientované na osobnostní a sociální rozvoj 20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti 21. ETICKÁ VÝCHOVA (Jitka Lorenzová) 21.1 Postavení etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělávání 21.1.1 Rámcové vzdělávací programy 21.2 Terminologický kontext etické výchovy 21.2.1 Hodnotová výchova/vzdělání 21.3 Významné koncepce etické výchovy ověřené výzkumem i praxí 21.3.1 L. Kohlberg – etická výchova jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe 21.3.2 Teorie vyjasňování hodnot – nenormativní orientace na osobní hodnoty 21.3.3 Výchova k prosociálnosti – normativní orientace na pomoc druhým 21.4 Shrnutí trendů v oblasti etické výchovy 21.5 Metody etické výchovy 21.5.1 Metody názorného působení 21.5.2 Metody usměrňování jednání žáka 21.5.3 Metody citového zaangažování žáka 21.5.4 Metody rozvoje morálního uvažování a porozumění 21.5.5 Metody podporující introspekci a sebepoznání 21.5.6 Metody rozvoje sociální a občanské odpovědnosti 21.5.7 Další zdroje metod etické výchovy 22. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ (Radomír Dvořák, Lenka Počtová) 22.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy? 22.2 Co je cílem estetické výchovy? 22.3 Principy estetické výchovy 22.3.1 Procesuální komplexnost 22.3.2 Obsahová integrita 22.3.3 Interdisciplinarita 22.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů 22.5 Shrnutí 23. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (Eva Janebová, Hana Kasíková) 23.1 Proč se zabývat multikulturní výchovou 23.1.1 Migrace a diverzita 23.1.2 Práce s diverzitou 23.2 Multikulturní výchova: vymezení pojetí 23.2.1 Multikulturní výchova jako interdisciplinární obor 23.3 Multikulturní výchova a další vybraná témata 23.4 Multikulturní výchova ve škole: pedagogické dokumenty a praxe vzdělávání 23.4.1 Závěry pro pedagogickou praxi 23.4.2 Kde hledat podporu v záměrech multikulturní výchovy 24. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ (Michaela Vítečková) 24.1 Cíle spolupráce rodiny a školy 24.2 Definice poradenství ve školním prostředí 24.2.1 Zákon o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízeních 24.2.2 Systém poradenských služeb ve školách a jejich spolupráce s rodinou 24.2.3 Odborná kvalifikace pro výkon profese výchovného poradce 24.2.4 Zařízení poskytující poradenské, diagnostické a informační služby školám, rodičům a žákům 24.2.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné výchovy (srov. § 2 zákona č. 109/2002 Sb.) 24.3 Předpoklady poradenské práce ve školním prostředí 24.3.1 Roviny osobnostního a profesního rozvoje učitele (poradce) 24.3.2 Poradenský proces ve školním prostředí 24.3.3 Poradenské činnosti ve školním prostředí 25. PEDAGOGICKO?PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ (Hana Krykorková, Martin Chvál) 25.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky 25.1.1 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic 25.2 Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence 25.2.1 Přirozená diagnostika 25.2.2 Pedagogická diagnostika 25.2.3 Diagnostika na základě standardních metod a postupů 25.2.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů – diagnostika úkolové situace – diagnostikování žákových kompetencí (součást realizace rozvojetvorných postupů, programů, projektů) 25.2.5 Autodiagnostika učitele 25.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství 25.3.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické diagnostice 25.3.2 Rozšířené pojetí pedagogicko-psychologické diagnostiky lze očekávat v důsledku změn, které s sebou přinášejí úvahy o poslání současné pedagogické psychologie 25.3.3 Posílení role pedagogicko-psychologické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu a některé změny v jejím pojetí vnesou novou kvalitu do pedagogické a pedagogicko -psychologické činnosti uči tele – lze ji označit jako diagnostickou způsobilost 25.4 Závěr 26. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST A POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (Richard Jedlička) 26.1 Význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost 26.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj výchovně-vzdělávací práce 26.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně-vzdělávací činnost 26.2 Širší diagnostické kontexty 26.2.1 Rodinné prostředí, žák a výchovné interakce 26.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům žáka v prostředí školy a vliv na další chování 26.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání 26.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí 26.3.1 Výchozí pojmy 26.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce 26.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí 26.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka 26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce 26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně -vzdělávacími potřebami 26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením 26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci – výzva pro učitele 26.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy – potřeba pomoci a podpory 26.4.5 Specifické poruchy chování 26.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku 26.5 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež 26.5.1 Návykové poruchy 26.5.2 Problémy působené návykovými látkami 26.5.3 Alkohol a alkoholismus 26.5.4 Návykové a impulzivní poruchy 26.5.5 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem 26.5.6 Poruchy sociálního zařazení 26.5.7 Sebepoškozování a sebevražedné chování 26.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům 26.6.1 Sociální opora 26.6.2 Životní krize a krizová intervence 26.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání 27. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU (Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) (Milada Votavová) 27.1 Úvod 27.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti 27.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti 27.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta 27.4.1 Detoxikace 27.4.2 Ambulantní péče 27.4.3 Střednědobá ústavní péče 27.4.4 Péče v terapeutických komunitách 27.4.5 Doléčovací programy 27.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem 27.5 Závěr 28. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY (Alena Vališová) 28.1 Co je a co není autorita aneb Obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický rys moderní doby 28.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie 28.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou 28.4 Respektování autority – problém rodiny, školy i společnosti 28.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje 28.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe 28.7 Závěr

Tlačená kniha

Dátum vydania: 10. 11. 2010
Katalógové číslo: 2789
ISBN: 978-80-247-3357-9
Formát/strán: 167×240, 456 strán
Edícia: Pedagogika
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.29MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Recenzie

Být učitelem to nejsou jen znalosti, vědomosti, ale i dovednosti, životní zkušenosti, chtít na sobě neustále pracovat, učit se novému, sebevzdělávat se, ale je to především poslání. Je to určitý sociální status, pochopení hlubších základů orientace, bytostního přesvědčení. Publikace Pedagogika pro učitele podává vyčerpávající formou zákonitosti pedagogiky. Budete překvapení množstvím informací, které jsou v knize uvedeny.
Celá recenze na Tvojechvilka.cz

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Pedagogika pro učitele
-25 %
Zľava skončí o
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 10. 11. 2010
Katalógové číslo: 2789
ISBN: 978-80-247-3357-9
Formát/strán: 167×240, 456 strán
Edícia: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.29 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

Tlačená kniha
Šitá väzba
22,41 16,81 -25 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 13. 06. 2024 2:18
i: 17653 n: 24733579r: 6187
E-kniha
PDF
19,05 14,29 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17654 n: 24775180r: 6187
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu.
Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech.

Zľava 25 % končí za:

Z obsahu knihy Pedagogika pro učitele

ÚVODEM UČITEL – PEDAGOGIKA – ŠKOLA 1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ (Jaroslav Koťa) 1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte 1.2 Učitelství a respekt k osobnosti dítěte 1.3 Učitelství a model profesionalizace 1.4 Zvláštnosti učitelské profese 1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese 1.5 Volba učitelství 2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH (Růžena Váňová) 2.1 Vzdělávání učitelů elementárních škol 2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů 2.3 Vzdělávání učitelů po druhé světové válce 2.3.1 Vzdělávání učitelů a univerzita 2.3.2 Vztahy mezi vzděláváním učitelů základních škol a středoškolských profesorů 2.3.3 Obsah, struktura a délka studia 3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL (Jaroslav Koťa) 3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky 3.2 Pedagogika jako věda o výchově 3.2.1 Výchova a vzdělání 3.3 Pedagogické vědní disciplíny 3.4 Pedagogika ve vztahu k filozofii 3.5 Pedagogika ve vztahu k jiným vědám 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH – VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV (Růžena Váňová) 4.1 Tereziánské reformy 4.2 České školství ve druhé polovině 19. století 4.2.1 Reforma lidového školství 4.2.2 Vývoj ostatních druhů škol 4.2.3 Národnostní úsilí v oblasti školy 4.3 Školství v ČSR (1918–1939) 4.3.1 Reformní snahy 4.4 Školství v ČSR po druhé světové válce (1945–1989) 4.5 Současné školství 5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY (Ivana Tvrzová) 5.1 Druhy škol 5.2 Členění škol podle zřizovatele 5.3 Vzdělávací programy 5.4 Alternativní a inovativní školy 5.4.1 Alternativní a inovativní směry uplatňované v české škole 5.5 Závěr 6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ (Ivana Tvrzová, Hana Kasíková) 6.1 Vzdělávací politika 6.2 Řízení školství (školský management) 6.2.1 Řízení školy 6.2.2 Organizační struktura školy 6.3 Týmová práce na škole VYUČOVÁNÍ 7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY (Hana Kasíková) 7.1 Společensko-historické koncepce vyučování 7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání 7.3 Modely vyučování – modely učení 7.4 Učitelovo pojetí vyučování 8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková, Alena Vališová) 8.1 Plánování pro školu 8.1.1 Kurikulum 8.1.2 Cílové standardy 8.2 Plánování pro třídu 8.2.1 Didaktická analýza učiva 8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě 9. CÍLE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková) 9.1 Stanovení cílů vyučování 9.2 Práce s cílem během vyučování 10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ (Hana Kasíková) 10.1 Vymezení obsahu vzdělání 10.2 Činitele určující obsah vzdělání 10.3 Druhy vzdělávacích obsahů 10.4 Formy obsahu vzdělání 10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání 11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE (Hana Kasíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta) 11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole 11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby k uplatnění individualizačních principů 11.2.1 Administrativní přístup 11.2.2 Zabezpečení individualizace 11.2.3 Typy individualizace 11.2.4 Individualizační systémy 12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ (Alena Vališová) 12.1 Repetitorium programované výuky 13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ (Hana Vonková) 13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování 13.2 Vývoj novověkých organizačních forem vyučování 13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi 13.3.1 Problematika vyučovací hodiny 13.3.3 Individuální a individualizované vyučování 13.3.4 Skupinová organizační forma 13.3.5 Mimotřídní a mimoškolní organizační formy 13.3.6 Méně běžné organizační formy z hlediska času a prostoru 13.3.7 Týmové vyučování – forma organizace součinnosti učitelů 14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ (Hana Kasíková) 14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení 14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení 15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE (Alena Vališová, Josef Valenta) 15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace 15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění 15.3 Volba a funkce vyučovacích metod 15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce 15.4.1 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy 15.4.2 Metody práce s tištěným textem 15.4.3 Metody dialogické 15.4.4 Metody názorně-demonstrační a metody praktických činností žáků 15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody 15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody 16. VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY (Alena Vališová, Miroslav Bureš) 16.1 Rozvíjení informačních dovedností 16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu 16.3 Elektronizace ve výchovně -vzdělávacím procesu 16.4 Možnosti využití počítače ve škole 17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE (Alena Vališová) 17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálně -psychologickém kontextu 17.1.1 K vybraným aspektům pedagogické komunikace 17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka 17.2.1 Jak lze chápat pojem sociální kompetence a jeho význam pro vztah dospělého a dítěte 17.2.2 Rozvíjení sociální kompetence u učitelů v jejich přípravě i praxi 18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT (Hana Kasíková) 18.1 Některé pojmy z oblasti třídního managementu 18.2 Fáze třídního managementu 18.3 Základní proměnné třídního managementu 18.4 Komponenty dobrého managementu 19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ (Markéta Dvořáková) 19.1 Význam hodnocení 19.2 Podstata hodnocení 19.3 Funkce hodnocení 19.4 Prostředky hodnocení 19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení 19.6 Možnosti vnitřní diferenciace 19.7 Kritéria hodnocení 19.8 Hodnoticí jazyk 19.9 Formativní a sumativní hodnocení 19.10 Slovní hodnocení a rodiče Příloha – Širší slovní hodnocení Obsah širšího slovního hodnocení Průběžné (formativní) slovní hodnocení Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení VÝCHOVA – DIAGNOSTIKA 20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ (Josef Valenta) 20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka 20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování 20.3 Komplexnost přístupu k učivu 20.4 Komplexnost procesů učení 20.5 Komplexnost prostředků rozvoje 20.5.1 Atmosféra školy, resp. třídy; školní situace a jejich edukační využití 20.5.2 Prolnutí běžných předmětů a tematiky osobnostně sociálního a morálního rozvoje – kroskurikulární přístup ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka 20.5.3 Samostatné časové bloky specificky orientované na osobnostní a sociální rozvoj 20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti 21. ETICKÁ VÝCHOVA (Jitka Lorenzová) 21.1 Postavení etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělávání 21.1.1 Rámcové vzdělávací programy 21.2 Terminologický kontext etické výchovy 21.2.1 Hodnotová výchova/vzdělání 21.3 Významné koncepce etické výchovy ověřené výzkumem i praxí 21.3.1 L. Kohlberg – etická výchova jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe 21.3.2 Teorie vyjasňování hodnot – nenormativní orientace na osobní hodnoty 21.3.3 Výchova k prosociálnosti – normativní orientace na pomoc druhým 21.4 Shrnutí trendů v oblasti etické výchovy 21.5 Metody etické výchovy 21.5.1 Metody názorného působení 21.5.2 Metody usměrňování jednání žáka 21.5.3 Metody citového zaangažování žáka 21.5.4 Metody rozvoje morálního uvažování a porozumění 21.5.5 Metody podporující introspekci a sebepoznání 21.5.6 Metody rozvoje sociální a občanské odpovědnosti 21.5.7 Další zdroje metod etické výchovy 22. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ (Radomír Dvořák, Lenka Počtová) 22.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy? 22.2 Co je cílem estetické výchovy? 22.3 Principy estetické výchovy 22.3.1 Procesuální komplexnost 22.3.2 Obsahová integrita 22.3.3 Interdisciplinarita 22.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů 22.5 Shrnutí 23. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (Eva Janebová, Hana Kasíková) 23.1 Proč se zabývat multikulturní výchovou 23.1.1 Migrace a diverzita 23.1.2 Práce s diverzitou 23.2 Multikulturní výchova: vymezení pojetí 23.2.1 Multikulturní výchova jako interdisciplinární obor 23.3 Multikulturní výchova a další vybraná témata 23.4 Multikulturní výchova ve škole: pedagogické dokumenty a praxe vzdělávání 23.4.1 Závěry pro pedagogickou praxi 23.4.2 Kde hledat podporu v záměrech multikulturní výchovy 24. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ (Michaela Vítečková) 24.1 Cíle spolupráce rodiny a školy 24.2 Definice poradenství ve školním prostředí 24.2.1 Zákon o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízeních 24.2.2 Systém poradenských služeb ve školách a jejich spolupráce s rodinou 24.2.3 Odborná kvalifikace pro výkon profese výchovného poradce 24.2.4 Zařízení poskytující poradenské, diagnostické a informační služby školám, rodičům a žákům 24.2.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné výchovy (srov. § 2 zákona č. 109/2002 Sb.) 24.3 Předpoklady poradenské práce ve školním prostředí 24.3.1 Roviny osobnostního a profesního rozvoje učitele (poradce) 24.3.2 Poradenský proces ve školním prostředí 24.3.3 Poradenské činnosti ve školním prostředí 25. PEDAGOGICKO?PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ (Hana Krykorková, Martin Chvál) 25.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky 25.1.1 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic 25.2 Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence 25.2.1 Přirozená diagnostika 25.2.2 Pedagogická diagnostika 25.2.3 Diagnostika na základě standardních metod a postupů 25.2.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů – diagnostika úkolové situace – diagnostikování žákových kompetencí (součást realizace rozvojetvorných postupů, programů, projektů) 25.2.5 Autodiagnostika učitele 25.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství 25.3.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické diagnostice 25.3.2 Rozšířené pojetí pedagogicko-psychologické diagnostiky lze očekávat v důsledku změn, které s sebou přinášejí úvahy o poslání současné pedagogické psychologie 25.3.3 Posílení role pedagogicko-psychologické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu a některé změny v jejím pojetí vnesou novou kvalitu do pedagogické a pedagogicko -psychologické činnosti uči tele – lze ji označit jako diagnostickou způsobilost 25.4 Závěr 26. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST A POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (Richard Jedlička) 26.1 Význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost 26.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj výchovně-vzdělávací práce 26.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně-vzdělávací činnost 26.2 Širší diagnostické kontexty 26.2.1 Rodinné prostředí, žák a výchovné interakce 26.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům žáka v prostředí školy a vliv na další chování 26.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání 26.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí 26.3.1 Výchozí pojmy 26.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce 26.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí 26.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka 26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce 26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně -vzdělávacími potřebami 26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením 26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci – výzva pro učitele 26.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy – potřeba pomoci a podpory 26.4.5 Specifické poruchy chování 26.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku 26.5 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež 26.5.1 Návykové poruchy 26.5.2 Problémy působené návykovými látkami 26.5.3 Alkohol a alkoholismus 26.5.4 Návykové a impulzivní poruchy 26.5.5 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem 26.5.6 Poruchy sociálního zařazení 26.5.7 Sebepoškozování a sebevražedné chování 26.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům 26.6.1 Sociální opora 26.6.2 Životní krize a krizová intervence 26.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání 27. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU (Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) (Milada Votavová) 27.1 Úvod 27.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti 27.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti 27.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta 27.4.1 Detoxikace 27.4.2 Ambulantní péče 27.4.3 Střednědobá ústavní péče 27.4.4 Péče v terapeutických komunitách 27.4.5 Doléčovací programy 27.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem 27.5 Závěr 28. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY (Alena Vališová) 28.1 Co je a co není autorita aneb Obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický rys moderní doby 28.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie 28.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou 28.4 Respektování autority – problém rodiny, školy i společnosti 28.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje 28.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe 28.7 Závěr

Recenzie

Být učitelem to nejsou jen znalosti, vědomosti, ale i dovednosti, životní zkušenosti, chtít na sobě neustále pracovat, učit se novému, sebevzdělávat se, ale je to především poslání. Je to určitý sociální status, pochopení hlubších základů orientace, bytostního přesvědčení. Publikace Pedagogika pro učitele podává vyčerpávající formou zákonitosti pedagogiky. Budete překvapení množstvím informací, které jsou v knize uvedeny.
Celá recenze na Tvojechvilka.cz

O autorovi

Vališová Alena
Autorka pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší obecnou a oborovou didaktiku. Specializuje se na problematiku autority a manipulace v sociálních vztazích. Vede kurzy rozvoje sociálních dovedností mladých lidí se zaměřením na aktuální komunikaci a asertivní styl jednání. Je autorkou řady odborných publikací.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 8,35 -25 %
E-kniha 7,41 -25 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.